Postępowania 2017

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nr 53/2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka

Termin złożenia ofert: 04.12.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.12.2017 r. o godz.10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 40 350,00. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert:
1) w Zakresie I, II poz. 2-25, III poz. 3-17: Cena - 60%; Termin dostawy - 20%; Termin płatności - 20%;
2) w Zakresie II poz. 1, III poz. 1 i 2: Cena - 60%, Walory użytkowe - 30%, Termin dostawy - 5%; Termin płatności - 5%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 16.11.2017r oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 18.11.2017r. (ogłoszenie nr 2017/S 222-462559).

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl