Świadczenia medyczne

2017

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/03

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Szacowana wartość zamówienia w okresie 36 miesięcy wynosi 6.120.000,00 zł.

Termin złożenia ofert: 22.03.2017r. do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl od dnia 15.03.2017r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 672 19 00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.03.2017r. o godz.13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny - sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 31.03.2017r. na stronach internetowych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Informacje uzupełniające:

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.1638) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl