Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o przetargu nr 45/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka.

 

Termin złożenia ofert: 17.01.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 01/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie endoprotez, cementów kostnych wraz z akcesoriami, zestawu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu GPS, systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran, drutów oraz systemu do autotransfuzji krwi do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 28.01.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 03/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 06.02.2019 r. do godz. 10:00

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Przepis na Opiekę”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o przetargu nr 02/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 01.03.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 04/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi żywienia uczestników projektu pn. "Przepis na Opiekę"

Termin złożenia ofert: 08.02.2019 r. do godz. 10:00

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Przepis na Opiekę”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.