Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


Dostawa licencji na aktualizację słownika leków „Bazyl” i moduł ,,Zdarzenia Medyczne”, wdrożenie licencji oprogramowania „e-rejestracja” oraz dostawa drukarek - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!!!!

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 25/2022
Złożenie ofert: 28.07.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 28.07.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

  1. Pakiet I - 32 767,20 zł;
  2. Pakiet II - 5 904,00 zł;
  3. Pakiet III - 44 421,45 zł;
  4. Pakiet IV - 12 000 zł;
  5. Pakiet V - 7 000  zł;

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%

Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00269075/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 20.07.2022 r.

 

Załączniki:

  pdf 25.Ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

  document 25.SWZ (237 KB)

  pdf 25.Informacja o unieważnieniu postępowania (173 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl