Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa mobilnego aparatu RTG

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
Numer postępowania 24/2022
Złożenie ofert: 17.08.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 17.08.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%

Okres gwarancji - 30%

Termin dostawy - 10%

Informacje uzupełniające:

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 11.07.2022r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 15.07.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/S 135-382656).

 

Załączniki:

  pdf 24.Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (108 KB)

  document 24.SWZ (167 KB)

  Zarchiwizuj 24.Załącznik nr 9 do SWZ - JEDZ (84 KB)

  pdf 24. Modyfikacja treści SWZ oraz odpowiedzi na pytania (373 KB)

  pdf 24. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

  pdf 24. Informacja o złożonych ofertach (213 KB)

  pdf 24.Informacja o wyborze (183 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl