Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 22/2022
Złożenie ofert: 14.07.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 14.07.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

 1. Pakiet I - 7 386,60 zł;
 2. Pakiet II - 51 211,00 zł;
 3. Pakiet III - 12 642,50 zł;
 4. Pakiet IV - 154 154,00 zł;
 5. Pakiet V - 29 267,00  zł;
 6. Pakiet VI - 16 201,76  zł;
 7. Pakiet VII - 1 096,00 zł;
 8. Pakiet VIII - 432,00 zł;
 9. Pakiet IX - 17 420,00 zł;

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Informacje uzupełniające:

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00242565/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 06.07.2022 r.

 

Załączniki:

  pdf 22. Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

  document 22.SWZ (146 KB)

  spreadsheet 22. Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (39 KB)

  pdf 22. Informacja o złożonych ofertach (180 KB)

  pdf 22.Informacja o wyborze (186 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl