Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S)

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 16/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 25.05.2022 do godz. 10:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 25.05.2022 do godz. 10:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 288 980,00 zł.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 90%, Termin płatności - 10%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00160569/01) oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 16.05.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

  pdf 16. Ogłoszenie o zamówieniu (e-zamówienia) (121 KB)

  document 16. SWZ Transport (175 KB)  

  pdf 16.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (e-zamówienia) (40 KB)

  pdf 16.Zmiana terminu składania ofert, modyfikacji SWZ, odp. na pytania (250 KB)

  document 16.Załącznik nr 7 SWZ (Wzór umowy) po modyfikacji (63 KB)

  pdf 16.Informacja o złożonych ofertach (181 KB)

  pdf 16.Informacja o wyniku postepowania (223 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl