Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy oraz maszyn vendingowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 09/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 11.04.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 11.04.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający uprzejmie informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 1.687.560,00 zł brutto.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 23.03.2022 r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 28.03.2022 r. (ogłoszenie nr 2022/S 061-160880).

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
< class="nag-sekcji">Załączniki:

pdf 09.Ogłoszenie o zamówieniu (108 KB)

document 09.SWZ Pranie (197 KB)

pdf 09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (81 KB)

pdf 09. Modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania (281 KB)

Zarchiwizuj 09. Załącznik nr 11 do SWZ - JEDZ (87 KB)

pdf 09. Informacja o złożonych ofertach (179 KB)

pdf 09. Informacja o wyborze (204 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl