Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, klipsów tytanowych, innych materiałów szewnych oraz jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 05/2022
Złożenie ofert: 24.03.2022 r. do godz. 11:00 Nowy termin: 28.03.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 24.03.2022 r. do godz. 11:30 Nowy termin: 28.03.2022 do godz. 11:30

Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ogłoszenie opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2022/BZP 00088643/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 16.03.2022 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Załączniki:

pdf 05.Ogłoszenie o zamówieniu (473 KB)

document 05.SWZ (147 KB)

spreadsheet 05.Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (37 KB)

pdf 05. Zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania (285 KB)

pdf 05. Odp na pytania II (217 KB)

pdf 05.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

spreadsheet 05.Załącznik nr 1 do informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (33 KB)

pdf 05.Informacja o złożonych ofertach (189 KB)

spreadsheet 05.Załącznik do informacji o złożonych ofertach (40 KB)

pdf 05. Wynik postępowania (208 KB)

spreadsheet 05. Załącznik do informacji o wyniku postępowania (34 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl