Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 19/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługę parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 10.06.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.06.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Czas reakcji Grupy Interwencyjnej – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00068445/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 28.05.2021 r.

 

:

pdf 19. Ogłoszenie o zamówieniu (110 KB)

document 19. SWZ (173 KB)

pdf 19. Zmiana terminu składania ofert (193 KB)

pdf 19. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (35 KB)

pdf 19. Odpowiedzi na pytania Wykonawców (267 KB)

document 19. SWZ (po modyfikacji z dnia 07.06.2021r.) (175 KB)

pdf 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (37 KB)

pdf 19.Odpowiedź na pytanie do SWZ (cz. II) (208 KB)

pdf 19.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

pdf 19.Informacja o złożonych ofertach (188 KB)

pdf 19. Informacja o wyborze (222 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 maj 2021 15:13 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 15:16 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 czerwiec 2021 11:32 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 czerwiec 2021 11:35 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 czerwiec 2021 11:35 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 czerwiec 2021 14:42 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 czerwiec 2021 14:50 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 08:38 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 14:45 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 czerwiec 2021 13:55 Anna Skałban