Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 16/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługę parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 19.05.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.05.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Prowizja dla Zamawiającego wynikająca z prowadzonej działalności parkingowej na terenie Centrum – 30%; Termin płatności – 10%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00053017/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 12.05.2021 r.

 

:

pdf 16. Ogłoszenie o zamówieniu (107 KB)

document 16. SWZ (171 KB)

pdf 16.Odpowiedź na pytanie do SWZ i zmiana terminu składania ofert (208 KB)

document 16.SWZ ochrona (po modyfikacji z dnia 14.05.2021r.) (171 KB)

pdf 16.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (170 KB)

pdf 16.Odpowiedź na pytanie do SWZ cz. II (205 KB)

pdf 16.Informacja o złożonych ofertach (193 KB)

pdf 16.Informacja o unieważnieniu postępowania (205 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 maj 2021 15:46 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 13:52 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 13:58 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 14:41 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 19 maj 2021 15:14 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 maj 2021 14:21 Maria Majewska