Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 14/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu komputerowego

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 21.05.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.05.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00052967/01) oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 12.05.2021 r.

 

:

pdf 14. Ogłoszenie o zamówieniu (124 KB)

document 14. SWZ (147 KB)

pdf 14.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (167 KB)

pdf 14.Odpowiedź na pytanie do SWZ i zmiana terminu składania ofert (205 KB)

pdf 14.Informacja o złożonych ofertach (192 KB)

pdf 14.Wynik postępowania (221 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 maj 2021 15:31 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 15:33 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 15:34 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 13:46 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 maj 2021 15:04 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 maj 2021 14:44 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:51 Maria Majewska