Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych

 

Termin złożenia ofert: 05.03.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.03.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 150 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SWZ.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 17.02.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 22.02.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 036-089544).

pdf 04.Ogłoszenie o zamówienia (223 KB)

document 04.SWZ (155 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 9 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy (295 KB)

archive 04.Załącznik nr 10 do SWZ - JEDZ (83 KB)

pdf 04.Odpowiedzi na pytania cz. I oraz modyfikacja treści SWZ (292 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (po modyfikacji) (296 KB)

pdf 04.Odpowiedzi na pytania (cz. 2) i modyfikacja treści SWZ (480 KB)

document 04 Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (po modyfikacji) (40 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (po modyfikacji z dnia 26.02.2021r.) (297 KB)

pdf 04.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (168 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 1 do informacji o wartości przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (250 KB)

pdf 04. Informacja o złożonych ofertach (192 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 1 do informacji o złożonych ofertach (Zestawienie ofert) (4,44 MB)

pdf 04. Sprostowanie do informacji o złożonych ofertach (176 KB)

spreadsheet 04. Załącznik nr 1 do sprostowania do informacji o złożonych ofertach (Zestawienie ofert) (861 KB)

pdf 04.Sprostowanie nr 2 do informacji o złożonych ofertach (172 KB)

spreadsheet 04.Załącznik nr 1 do II sprostowania do informacji o złożonych ofertach (Zestawienie ofert) (863 KB)

pdf 04.Wynik postępowania (301 KB)

spreadsheet 04.Załącznik do informacji o wyborze (1,53 MB)

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 11:16 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 luty 2021 15:06 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2021 18:18 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 09:43 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 15:36 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 15:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 15:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 15:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 14 kwiecień 2021 15:14 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 maj 2021 13:49 Maria Majewska