Ogłoszenie o przetargu nr 43/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Przebudowę Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 - Etap I

Termin złożenia ofert: 31.12.2019 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31.12.2019 r. o godz. 11:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Okres gwarancji – 30%; Termin płatności - 10%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 06.12.2019r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 grudzień 2019 15:06 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 11 grudzień 2019 13:38 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 grudzień 2019 15:04 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 grudzień 2019 11:40 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 styczeń 2020 12:55 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 luty 2020 15:08 Karolina Koroch