Ogłoszenie o przetargu nr 42/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 20.12.2019 r. do godz. 11:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.12.2019 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 10.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych– 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do DZ. U. UE. w dniu 14.11.2019 r., oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 19.11.2019 r. (ogłoszenie nr 2019/S 223-546529).

pdf 42.Ogłoszenie o zamówieniu (254 KB)

document 42.SIWZ (498 KB)

archive 42.Załącznik nr 11 do SIWZ (JEDZ) (90 KB)

archive 42.Załącznik nr 12 do SIWZ (KLUCZ PUBLICZNY) (834 B)

pdf 42.Odpowiedzi na pytania do SIWZ (199 KB)

pdf 42.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 uatawy Pzp) (207 KB)

pdf 42.Informacja o wyborze (211 KB)

 

 
 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 12:06 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 listopad 2019 14:17 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:50 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 styczeń 2020 14:49 Karolina Koroch