Ogłoszenie o przetargu nr 38/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie osprzętu endoskopowego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 26.11.2019 r. do godz. 11:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.11.2019 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 23.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 Kryterium oceny ofert: 

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do DZ. U. UE. w dniu 15.10.2019 r., oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 18.10.2019 r. (ogłoszenie nr 2019/S 490657).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 październik 2019 14:09 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 październik 2019 14:11 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 październik 2019 14:15 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 październik 2019 14:16 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 październik 2019 14:59 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 listopad 2019 14:34 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 listopad 2019 14:19 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 listopad 2019 14:19 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 11 grudzień 2019 13:39 Anna Skałban