Ogłoszenie o przetargu nr 29/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 09.10.2019 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.10.2019 r. o godz. 11:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.480,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%; Termin dostawy - 20%, Termin płatności - 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 30.09.2019r. 
 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 15:06 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 13:29 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 październik 2019 14:10 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 październik 2019 15:01 Anna Skałban