Ogłoszenie o przetargu nr 34/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wymianę wykładzin w filii Przychodni Lecznicza przy ul. Zarzewskiej 56 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 02.10.2019 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.10.2019 r. o godz. 11:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Okres gwarancji – 20%; Termin płatności - 20%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 13.09.2019r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 wrzesień 2019 15:13 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 wrzesień 2019 15:16 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 25 wrzesień 2019 14:32 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 październik 2019 14:18 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 16 październik 2019 14:33 Anna Skałban