Spis treści

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku
do Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 41/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790
Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w podziale na następujące zakresy:
  1. Zakres I - Strzykawki;
  2. Zakres II - Igły iniekcyjne;
  3. Zakres III - Igły bezpieczne;
  4. Zakres IV - Igły specjalistyczne;
  5. Zakres V - Kaniule;
  6. Zakres VI - Cewniki;
  7. Zakres VII - Dreny, zestawy do drenażu;
  8. Zakres VIII - Drobny sprzęt medyczny;
  9. Zakres IX - Sprzęt anestezjologiczny;
  10. Zakres X - Rurki, prowadnice, maski krtaniowe;
  11. Zakres XI - Sondy;
  12. Zakres XII - Baseny, kaczki, miski nerkowe;
  13. Zakres XIII - Rękawiczki;
  14. Zakres XIV - Elektrody;
  15. Zakres XV - Papiery i żele;
  16. Zakres XVI - Sprzęt medyczny - galanteria;
  17. Zakres XVII - Materiały do kontroli sterylizacji;
  18. Zakres XVIII - Opakowania do sterylizacji;
  19. Zakres XIX - Bielizna jednorazowa niejałowa;
  20. Zakres XX - Obłożenie jałowe dla Bloku Operacyjnego;
  21. Zakres XXI - Pojemniki;
  22. Zakres XXII - Stomatologia.
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, bloków operacyjnych, poradni, pracowni, Sekcji Zabezpieczenia Dostaw i Realizacji Umów itp.) Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwadzieścia dwa zakresy:

 • zakres I, IV, VI-XXII - zakresy podzielne (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje),
 • zakres II, III i V – zakresy niepodzielne (bez możliwości składania ofert na poszczególne pozycje).

Zamówienie powyżej 209.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 18 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 80.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

 1. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
  1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
   Zamawiający dokona wstępnej oceny potwierdzenia spełniania warunku na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ).
  2. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
   1. formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
   2. formularz asortymentowo-cenowy- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 7 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Excel);
   3. oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 7 do SIWZ i posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ);
   4. oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań:
  1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
   1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
  2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
   1. w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
    Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
   2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
   3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
    Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
 3. W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
  1. oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm.) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie lub że oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie wymaga uzyskania dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 876 ze zm.) (wg zał. nr 4 do SIWZ);
  2. informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 7 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.
 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
Cena - 60%; Termin dostawy - 20%; Termin płatności - 20%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zmiany umowy:

 1. Zmiany zawartej umowy będą dopuszczalne w sytuacji:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
  3. przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
  4. nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy - poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
  5. zmiany opakowania asortymentu objętego Umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie;
  6. wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji - w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu - Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
  7. okresowych obniżek cen produktów objętych Umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta.
 2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
 3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.
 4. Negocjacje, o których mowa w pkt 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w pkt 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w pkt 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian umowy.
 5. Zmiany umowy, określone w pkt 1 ppkt 1-4 oraz w pkt 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 1 ppkt 5-7 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.01.2017r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 10.01.2017r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 23.12.2016r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 28.12.2016r. (ogłoszenie nr 2016/S 250 – 461831).

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/41 SIWZ (793 KB)
spreadsheet 2016/41 Załącznik nr 7 - formularz asortymentowo-cenowy (296 KB)