Spis treści

Świadczenie usługi transportu sanitarnego
dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 39/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Usługa)

 

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego dla Miejskiego Centrum Medycznego im.dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, ul. Przyrodnicza 7/9, ul. Lecznicza 6 i ul. Zarzewska 56/58) w zakresie:

1) przewozu pacjentów wymagających konsultacji lekarza specjalisty bądź wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) przewozu pacjentów do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia;
3) innych zleconych przewozów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Rodzaje transportu sanitarnego stanowiące przedmiot zamówienia:
1) Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (karetka S) – w składzie co najmniej: 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu lub lekarz i 2 ratowników medycznych;
2) Transport sanitarny z zespołem podstawowym (karetka P) - w składzie o najmniej: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownik medyczny i pielęgniarka systemu lub 2 ratowników medycznych;
3) Transport sanitarny z udziałem kierowcy i ratownika (karetka T);
4) Kierowca – do transportu materiałów do badań.
3. W skład zespołów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627 ze zm.).
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie obsadę pojazdów przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia powierzonych im obowiązków.
6. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą środkami transportu sanitarnego (które Wykonawca zapewnia we własnym zakresie), spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne (określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla środka drogowego typu A, B i C, zgodnie z PN EN 1789:2011) wyposażonymi w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015 poz. 305 ze)).
7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji transportu sanitarnego najkrótszą możliwą trasą.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności koordynatora ds. ratownictwa medycznego związane z wykonaniem usługi transportu sanitarnego w ramach realizacji umowy.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt 8, które będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie poniżej 209.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1.
Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

1.1 W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia:
  1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ),
  2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ),
wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

1.2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) formularz asortymentowo-cenowy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ);
3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

2.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a)
decyzja/zaświadczenie właściwego organu zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.) potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 w/w ustawy;
b) zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011, nr 293, poz. 1729) na minimalne sumy gwarancyjne 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a)
wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi (polegające na wykonywaniu usługi transportu sanitarnego, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 5 do SIWZ);
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - co najmniej 3 specjalistyczne środki transportu sanitarnego, spełniające wymagania sanitarne i techniczne (określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z PN EN 1789:2011 – jeden dla środka drogowego typu A, jeden dla środka drogowego typu B i jeden dla środka drogowego typu C, wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015 poz. 305 ze zm.)), dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia (wg zał. nr 6 do SIWZ);
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe: lekarz systemu, ratownik medyczny, pielęgniarka systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016 poz. 1868), a także osoby, które posiadają prawo jazdy odpowiednie do rodzaju pojazdu oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy (wg zał. nr 7 do SIWZ).

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60%;
2) Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego, w przypadkach zagrożenia życia – 30%;
3) Termin płatności – 10%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego

Zmiany umowy:
1.
Zmiany umowy będą dopuszczalne w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego.
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.
4. Negocjacje, o których mowa w pkt 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w pkt 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w pkt 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian umowy.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.12.2016r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 28.12.2016r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.12.2016r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im.
dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/39 SIWZ (790 KB)