Spis treści

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 38/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługa)

 

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180109 pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań, wytworzonych przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacjach: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul.Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź; ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź oraz ul. Zarzewska 59/58, 93-129 Łódź).

2. W zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania wchodzą w szczególności:
1) załadunek odpadów z miejsca ich składowania na terenie siedziby Zamawiającego;
2) transport odpadów pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych;
3) utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 672 ze. zm.);
4) wystawianie każdorazowo przy odbiorze odpadów medycznych „Karty przekazania odpadów” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014, poz. 107).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na utylizacji (unieszkodliwianiu) odbieranych odpadów.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt 3, które będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.52.40.00-6
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie poniżej 209.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

1.1 W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ),
wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

1.2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) formularz asortymentowo-cenowy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ);
3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi określonych przez Zamawiającego wymagań:

2.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
zezwolenie wydane przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami, tj. na transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 poz. 672 ze. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługa (polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 6 do SIWZ);
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - min. jeden środek transportu do transportu odpadów od Zamawiającego do miejsca utylizacji, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1834) - wg zał. nr 7 do SIWZ.

2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1) aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009 (System Zarządzania Jakością), PN-EN ISO 14001:2005 (System zarządzania środowiskowego), PN-EN ISO 18001:2005 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) wraz z zobowiązaniem Wykonawcy, że certyfikaty będą utrzymane w mocy przez cały okres umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w certyfikaty przedłoży każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny;
2) aktualne zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzające, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady zakaźne jest eksploatowana zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i spełnia wymogi formalno-prawne dotyczące jej funkcjonowania.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60%;
2) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie – 20%;
3) Termin płatności – 20%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.
4. Negocjacje, o których mowa w pkt 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w pkt 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w pkt 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian umowy.
4. Zmiany umowy określone powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.12.2016r. godzina 13:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 28.12.2016r. godzina 13:30, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 16.12.2016r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/38 SIWZ (733 KB)