Spis treści

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych
do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych
do Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 35/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 3 i 10 do SIWZ,
2) dzierżawa aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych - o parametrach granicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnej ilości określonej w formularzu asortymentowo- cenowym (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ilości, określone w w/w załączniku, stanowią jedynie szacunkowe założenie zużycia. Ze względu na specyfikę zabiegów, Zamawiający nie może przewidzieć ilości pacjentów kwalifikowanych do terapii nerkozastępczych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) na własny koszt iryzyko.
3. W zakresie dzierżawy aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
1) dokonanie montażu i uruchomienie sprzętu na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do uruchomienia dostarczonego sprzętu, nie później niż w dniu dostawy;
2) protokolarne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta poszczególnych urządzeń;
3) przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy, wraz z dostawą pakietu materiałów eksploatacyjnych do celów szkoleniowo-wdrożeniowych, w terminie 7 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego;
4) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej (w formie wydruku) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, nie później niż w dniu dostawy;
5) nieodpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu w trakcie trwania umowy;
7) przeprowadzenie nieodpłatnych przeglądów technicznych w czasie trwania umowy, wg zaleceń producenta;
8) ubezpieczenie na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy i dostarczenie dokumentu ubezpieczenia wraz z dostawą aparatu oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
Szczegółowy opis warunków dzierżawy aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych określa załącznik nr 8 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.10.00-2, 33.18.15.10-0.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie powyżej 209.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
1.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamawiający dokona wstępnej oceny potwierdzenia spełniania warunku na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ).

1.2 W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment oraz przedmiot dzierżawy spełnia wymagania określone w zał. nr 3 i 4 do SIWZ i posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych (wg zał. nr 5 do SIWZ).

1.3 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) Formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 10 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Excel);
3) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań:
2.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

3. W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
1) Opis przedmiotu zamówienia (wymagania dot. materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych) – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego sprzętu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ) załączony dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word);
2) Opis wymagań dotyczących dzierżawionego aparatu – wypełniony w rubryce ”Parametry oferowane” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego sprzętu (stanowiący zał. nr 4 do SIWZ) załączony dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word);
3) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm.) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 6 do SIWZ);
4) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 3, 4 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60%;
2) Termin dostawy – 20%;
3) Termin płatności – 20%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1. Dot. umowy na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
5) zmiany opakowania asortymentu objętego umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie;
6) wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
7) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta.
Zmiany umowy, określone w pkt. 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-7 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.
2. Dot. umowy na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) wystąpienia trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń aparatu, przy jednoczesnej niemożliwości wydzierżawienia przez Wykonawcę aparatu o identycznych parametrach - w takim przypadku dopuszcza się możliwość wydzierżawienia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że wysokość miesięcznego czynszu, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, nie zmieni się;
5) gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony - w takim przypadku dopuszcza się możliwość wymiany / uzupełnienia elementów składowych dzierżawionego aparatu. Zmiana ta może być dokonana jedynie w przypadku, gdy nie wpłynie na zmianę wysokości miesięcznego czynszu, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
6) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
Zmiany umowy, określone powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dot. umowy na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz umowy na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych - Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.01.2017r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 05.01.2017r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 30.11.2016r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 02.12.2016r. (ogłoszenie nr 2016/S 233-425196).

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/35 SIWZ (997 KB)


SZP.292 – 35/2016

Łódź, 14.12.2016r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Postępowanie nr: 35/2016).

 

MODYFIKACJA  TREŚCI  SIWZ
I  ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  WYKONAWCÓW

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) poprzez zmianę numeracji adekwatnie do numeracji okreslonej w załączniku nr 10 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi na pytania.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: (Dot. Zakres I - Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 Fr) Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF - 7613), 20cm (nr katalogowy: EF - 7713), 24cm (nr katalogowy: EF - 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania cewnika dwuświatłowego o w/w parametrach.

Pytanie 2: (Dot. Zakres I - Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 Fr) Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: EF- 8713), 24cm (nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania cewnika dwuświatłowego o w/w parametrach.

Pytanie 3: (Dot. Zakresu I poz. 12 i 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i pozycji 13 z Zakresu I i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zakrsu I pozycji 12 i 13 do oddzielnego zakresu.

Pytanie 4: (Dot. Zakres I - Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 Fr) Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania cewnika dwuświatłowego o w/w parametrach.

Pytanie 5: (Dot. Zakresu I poz. 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 6: (Dot. Zakresu I - Płyn dializacyjny bezwapniowy (op. a'5l)) Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego powyżej preparatu..

Pytanie 7: (Dot. Zakresu I - Płyn dializacyjny bezwapniowy (op. a'5l)) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego zakresu.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/35 Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania Wykonawców (486 KB)


SZP.292 – 35/2016

Łódź, 05.01.2017r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Postępowanie nr: 35/2016).
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła firma:
Fresenius Medical Care Polska Spóka Akcyjna
Krzywa 13
60-118 Poznań
Wartość brutto oferty: 776.682,00 zł, termin dostawy: 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, termin płatności: 30 dni.
Wartości brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, wynosi: 769,782,96 zł.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski


INFORMACJA
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych”
Postępowanie nr: 35/2016

 

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

W/w oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 60,00 pkt w kryterium oceny ofert: w kryterium: Cena – 60,00 pkt., w kryterium: Termin dostawy – 0,00 pkt oraz w kryterium: Termin płatności – 0,00 pkt). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.01.2017 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im.
dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski