Spis treści

Sukcesywna dostawa endoprotez, cementów kostnych wraz z akcesoriami, zestawu do rekonstrukcji więzadła
krzyżowego, zestawu do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi, systemu gps
oraz systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran
do Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 34/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

 
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa endoprotez, cementów kostnych wraz z akcesoriami, zestawu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, zestawu do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi, systemu GPS oraz systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran, w podziale na następujące zakresy: Zakres I - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego; Zakres II - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu kolanowego; Zakres III – Cement kostny wraz z akcesoriami; Zakres IV – Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego (ACL); Zakres V – Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi; Zakres VI – System GPS; Zakres VII – System do podciśnieniowej terapii leczenia ran. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 4 do SIWZ.

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania instrumentarium oraz banku implantów w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 i 4 do SIWZ na cały okres trwania umowy.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.69.71.10-6, 33.14.17.70-8, 33.19.42.00-8.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (w podziale na siedem niepodzielnych zakresów).
Zamówienie powyżej 209.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 38.100,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
1.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamawiający dokona wstępnej oceny potwierdzenia spełniania warunku na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 3 do SIWZ).

1.2 W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. do SIWZ i posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych (wg zał. nr 5 do SIWZ).

1.3 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Excel);
3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań:

2.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

3. W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
1) Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego sprzętu (stanowiący zał. nr 4 do SIWZ) załączony dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word);
2) Aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 876) w zakresie oferowanego asortymentu lub zaświadczenia o zgłoszeniu – deklaracja zgodności CE dla każdego oferowanego produktu;
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr i 4 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60%;
2) Termin dostawy – 20%;
3) Termin płatności – 20%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 2 (w Zakresie V)/ § 5 ust. 3 (w Zakresie VI) / § 7 ust. 2 (w Zakresie I-IV, VII) umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 (w Zakresie V)/ § 10 ust. 1 (w Zakresie VI) / § 11 ust. 1 (w Zakresie I-IV, VII) umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;
5) zmiany opakowania asortymentu objętego umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie;
6) wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
7) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta.
Zmiany umowy, określone w pkt. 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-7 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.12.2016r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 29.12.2016r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 23.11.2016r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 25.11.2016r. (ogłoszenie nr 2016/S 228-416147).

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/34 SIWZ (1,26 MB)
spreadsheet 2016/34 Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (47 KB)