Spis treści

Wykonanie docieplenia ścian, dachów i stropodachów budynków: A, B i C
oraz instalacji kolektorów słonecznych w obiektach
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
przy ul. Przyrodniczej 7/9
(Postępowanie nr: 32/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Roboty budowlane)

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie docieplenia ścian, dachów i stropodachów budynków: A, B i C orazinstalacji kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera wŁodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 9 do SIWZ.
2. Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez:
1) firmę Hanna Pietras Pracownia Architektury, ul. Żeligowskiego 43 m.54, 90-644 Łódź i uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem na budowę DAR-UA-II.1586.2014 - w zakresie docieplenia ścian, dachów i stropodachów budynków: A, B i C (bez wymiany stolarki otworowej, która jest przedmiotem odrębnej umowy);
2) firmę P.P.H.U. „WIST”, ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź - w zakresie dostawy i montażu kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych w pomieszczeniu technicznym (w piwnicy budynku głównego);
3) firmę Status Projekt, ul. Podchorążych 35A, 94-234 Łódź - w zakresie wykonania instalacji odgromowej dla kolektorów słonecznych.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a kosztorysem nakładczym bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie prace prowadzone będą w ruchu ciągłym Miejskiego Centrum Medycznego i nie jest przewidywane jego ograniczenie.
5. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
6. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń.
7. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentami zawartymi w zał. nr 9 do SIWZ. W związku z zaleceniem dokonania wizji lokalnej Zamawiający prosi o załączenie do oferty oświadczenia dotyczącego odpowiednio dokonania / nie dokonania wizji lokalnej (wg zał. nr 7 do SIWZ). Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, z p. Witoldem Sradomskim lub p. Kamilem Hamernikiem - tel. (42) 676-18-
8. Kosztorys nakładczy, zawarty w zał. nr 9 do SIWZ, służyć może Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentami zawartymi w ww. załączniku, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp.
9. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o kosztorys nakładczy, pełnić będzie jedynie funkcję informacyjną, a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego (wykonanego metodą szczegółową) nie pominąć i nie zmieniać wielkości żadnej z pozycji przedmiarowych.
10. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia najpóźniej w chwili podpisania umowy.
11. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów i urządzeń.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza:
1) zabezpieczy teren robót, mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego;
2) w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy;
3) zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne);
4) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, uporządkuje teren budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzi go do stanu nie gorszego, jaki był przed rozpoczęciem robót.
13. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem pkt 16. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji będą wykonywane w ramach wartości zamówienia.
14. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
16. W przypadku, gdy producent materiałów, urządzeń, maszyn i wyposażenia udziela gwarancji na okres dłuższy, niż określony w pkt 13, obowiązuje okres gwarancji udzielony przez producenta.
17. Zamawiający informuje, że w roku 2016 na zrealizowanie części przedmiotu zamówienia otrzyma dotację w wysokości 50.000,00 zł brutto z Urzędu Miasta Łodzi. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania części przedmiotu zamówienia, przewidzianej w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2016 r., w kwocie odpowiadającej wartości przyznanej dotacji, oraz przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 19.12.2016r., prawidłowo wystawionej faktury na podstawie częściowego protokołu odbioru robót.
18. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przedłoży Zamawiającemu opracowany i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zostaną uszczegółowione etapy inwestycji oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z uwzględnieniem następujących zapisów:
1) zakres rzeczowo-finansowy na 2016r. na kwotę maksymalnie 50.000,00zł brutto,
2) wszystkie prace, związane z realizacją zadania, prowadzone będą w ruchu ciągłym Miejskiego Centrum Medycznego i nie jest przewidywane jego ograniczenie.
19. W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 17, na skutek czego Zamawiający utraci dofinansowanie, Wykonawca poniesie koszty w wysokości utraconej dotacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 09.33.11.00-9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie poniżej 5.225.000,00 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017r.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 45.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1.
Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
1.1 W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ),
wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

1.2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
2.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 1.500.000,00 zł sumy gwarancyjnej;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości brutto co najmniej 1.500.000,00 zł każda z nich, polegające na dociepleniu ścian budynków o powierzchni min. 2.500m2, dociepleniu (pokryciu) dachów o powierzchni min. 500m2, dostawie i montażu kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej absorbera min. 250m2, w tym min. jedna wykonana na obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24-godzinną opieką nad pacjentem, bez ograniczania zakresu tej działalności, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wg zał. nr 4 do SIWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik budowy (wg zał. nr 5 do SIWZ).

3. Inne dokumenty:
Wypełniony kosztorys ofertowy (wg zał. nr 9 do SIWZ) oraz w formie elektronicznego nośnika (płyta CD) w formacie „.ath”.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60%;
2) Okres gwarancji – 30%;
3) Termin płatności – 10%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zmiany umowy:
1. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na:
1) zmianie terminu realizacji zamówienia, którego konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. panujących warunków atmosferycznych, skoordynowania prac wynikających z zawartej umowy z pozostałymi inwestycjami prowadzonymi u Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót z przyczyn technologicznych lub wykonanie zamówień dodatkowych,
2) zmianie rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym będą one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy:
a) proponowane rozwiązanie będzie równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje projekt;
b) w toku wykonywanych robót wyszły na jaw okoliczności techniczne i/lub technologiczne nie pozwalające na wykonanie prac zgodnie z projektem;
Powyższa zmiana wymagać będzie akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego;
3) zmianie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
4) zmianie terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji oraz ze zmian określonych w pkt 2,
5) przekształceniu firmy, zmianie nazwy firmy, zmianie adresu firmy oraz zmianach organizacyjnych Zamawiającego;
6) zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.11.2016r. godzina 13:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 22.11.2016r. godzina 13:30, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 07.11.2016r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im.
dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/32 SIWZ (820 KB)
archive 2016/32 Załącznik nr 9 do SIWZ (21,34 MB)