Spis treści

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni,
prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 29/2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Usługi o charakterze społecznym o wartości poniżej 750.000 euro)

 

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (42) 67-61-785, tel. (42) 67-61-790

I.
Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych w miejscu wykonywania działalności Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14 i 12b, ul. Przyrodnicza 7/9 oraz ul. Lecznicza 6) zprzewidywaną ilością godzin w okresie wykonywania zamówienia, która wynosi:
obiekt przy ul. Milionowej 14 i 12b:
a) w portierni głównej (posterunek nr 1) – całodobowo – 13 128 roboczogodzin,
b) na posterunku obchodowym (posterunek nr 2) – całodobowo – 13 128 roboczogodzin,
c) w budynku magazynowym / parking (posterunek nr 3) – całodobowo – 13 128 roboczogodzin;
obiekt przy ul. Przyrodniczej 7/9:
d) w portierni głównej (posterunek nr 4) – całodobowo – 13 128 roboczogodzin,
obiekt przy ul. Leczniczej 6:
e) w portierni (posterunek nr 5) – w godz. od 7:00-21:00 w dni robocze – 5 362
Ogólna ilość godzin przyjęta przez Zamawiającego na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi: 57 874 roboczogodzin.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do niniejszego ogłoszenia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 18 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zmiany umowy: Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w § 14 wzoru umowy (załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

III. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
1.
W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
aktualna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, owartości co najmniej 400.000,00 zł każda z nich (wg zał. nr 5 do niniejszego ogłoszenia) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodne z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1432), oraz że wszyscy pracownicy Grupy Interwencyjnej Wykonawcy posiadają wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego ogłoszenia;
1.3. Inne dokumenty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
2) formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Regulaminami dozoru (stanowiące załączniki nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do niniejszego ogłoszenia) - zaakceptowane i parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem);
4) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

IV. Kryteria oceny ofert:
1.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena – 60%,
2) Prowizja dla Zamawiającego wynikająca z prowadzonej działalności parkingowej na terenie Centrum - 15%;
3) Czas reakcji Grupy Interwencyjnej – 15%,
4) Termin płatności – 10%.
2. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert oraz sposobu obliczenia ceny oferty zawiera załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia.

V. Forma oferty:
1.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy, niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia i wchodzących w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie).
3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
5. Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
6. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną nierozłączną całość inną techniką.
7. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
8. Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
9. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
3) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.
4) W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć:
a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, z zastrzeżeniem ppkt 7.
7) Wymaganie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, polegające na konieczności wykonania 3 usług przez ten sam podmiot dotyczy w takim samym stopniu Wykonawcy, jak konsorcjum, czy podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy. Okoliczność, z?e konsorcjum - dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - musi wykazać wykonanie 3 usług o określonym charakterze, zakresie i wartości nie oznacza, z?e powyz?sze spełnia zsumowanie usług wykonanych przez podmioty, które zawarły umowę konsorcjum. Zsumowanie doświadczeń dwóch i więcej odrębnych podmiotów nie oznacza, z?e wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia Wykonawcy, który wykonał trzykrotnie wymagane usługi.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy) oraz podanie firm podwykonawców w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty).
12. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Przez stosowną sytuację, o której mowa powyżej należy rozumieć sytuacje kiedy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia;
2) udostępnione zasoby pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostepniających podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1;
3) podmioty udostepniające zrealizują usługi, do realizacji których udostępnione zasoby są wymagane.
4) Podmioty udostępniające swoje zasoby muszą złożyć:
a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
13. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pok. nr 1.
Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Postępowanie nr: 29/2016)”

V. Informacje dodatkowe:
1.
Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w chwili podpisania umowy:
1) zawartą na własny koszt polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia w kwocie min. 3.000.000,00 złotych.
Do ww. polisy należy dołączyć warunki ogólne i szczególne ubezpieczenia;
2) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej, niż pieniądz, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wzór gwarancji lub poręczenia w celu akceptacji ich treści;
3) listę osób, które będą realizować w imieniu Wykonawcy przedmiot umowy jako pracownicy Grupy Interwencyjnej oraz kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wpisu tych osób na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.
6. Brak przedłożenia, najpóźniej w chwili podpisania umowy, dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 5 ppkt 1-3), traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu i złożonej ofercie, z rygorami wynikającymi z ustawy.

Termin składania ofert: 10.11.2016r. godzina 11:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 10.11.2016r. godzina 11:30, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.11.2016r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

document 2016/29 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (55 KB)
document 2016/29 Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (55 KB)
document 2016/29 Zał. nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (121 KB)
document 2016/29 Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (47 KB)
document 2016/29 Zał. nr 5 - Wykaz usług (59 KB)
document 2016/29 Zał. nr 6 - Oświadczenie dot. uprawnień osób (47 KB)
document 2016/29 Zał. nr 7 - Wzór umowy (91 KB)
document 2016/29 Zał. nr 8 - Opis kryteriów oceny ofert (70 KB)