Spis treści

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)
Dostawa leków: interferon beta-1a, interferon beta-1b
oraz glatirameri acetas
(Sprawa nr 55/2014)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków: interferon beta-1a, interferon beta-1b oraz glatirameri acetas. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamówienie powyżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na cztery pozycje.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 27.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustaw Pzp, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 6 do SIWZ).

5. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

6. Zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
1) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana adresu firmy – zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2) wprowadzenie zamienników np.: w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia. Parametry zamiennika nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zamienników. Dostawa zamienników nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy.
3) zmiana numerów katalogowych produktu – dostawa produktów z nowymi numerami katalogowymi. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy.
4) zmiana wielkości opakowania oraz wynikająca z tej zmiany ilość opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie – odpowiednie przeliczenie pozostałej ilości opakowań. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy.
5) możliwość okresowych obniżki cen leków objętych niniejszą umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta leku. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy.
6) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku:
a) objęcia ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny,
b) zmiany administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy limitu,
c) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej,
d) zmiany produktu leczniczego jako podstawy limitu w danej grupie limitowej z zastrzeżeniem, iż zmieniona cena nie będzie wyższa niż cena przedstawiona w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy.
Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
7) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT – zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 cena zostanie ustalona zgodnie z uwzględnieniem zasad określonych art. 9 ust. 2 Ustawy refundacyjnej (Dz.U.nr 122 poz.696) tj. iloczyn ceny 1DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększoną o marże hurtową.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Cena - 90%.
2) Termin płatności – 10%.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert:
21.01.2015r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, pawilon C, pokój nr 1 (sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 21.01.2015r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, pawilon C, pok. 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 11.12.2014r. oraz opublikowano w Dz. U. UE, zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 16.12.2014r. (ogłoszenie nr 2014/S 242-425850).

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 55/2014 SIWZ (241 KB)