Spis treści

Świadczenie usługi transportu sanitarnego
wraz z opieką medyczną (Sprawa nr: 51/2014)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługa)


Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną dla III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, ul. Przyrodnicza 7/9, ul. Lecznicza 6 i ul. Zarzewska 56/58) w zakresie:
1) przewozu pacjentów wymagających konsultacji lekarza specjalisty bądź wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) przewozu pacjentów do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia;
3) innych zleconych przewozów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Rodzaje transportów stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Transport Specjalistyczny - co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu lub lekarz i 2 ratowników medycznych;
2) Transport z Ratownikiem Medycznym - 2 ratowników medycznych;
3) Transport z Sanitariuszem - 2 sanitariuszy;
4) Transport materiałów do badań – kierowca.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie obsadę pojazdów przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia powierzonych im obowiązków.
5. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą środkami transportu sanitarnego będącymi własnością Wykonawcy, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013, poz. 951 z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji transportu sanitarnego najkrótszą możliwą trasą.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 50% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 14.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 70.000,00 zł każda z nich, polegające na wykonywaniu usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (wg zał. nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) Oświadczenie Wykonawcy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą środkami transportu sanitarnego, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013, poz. 951 z późn. zm.) oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ;
4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011, nr 293, poz. 1729) na minimalne sumy gwarancyjne 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 8 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, a także w przypadku przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.
2. Przy umowach długoterminowych – powyżej 12 miesięcy - dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w pkt. 2, dopuszczalna będzie tylko jeden raz w czasie obowiązywania umowy i może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt. 1 i 2, Wykonawca / Zamawiający zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 90%,
2) Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia – 10%.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 11.12.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, parter, pok. nr 1 (Sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 11.12.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 22B.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 03.12.2014 r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 51/2014 SIWZ (301 KB)