Dostawa sprzętu medycznego (Sprawa nr: 50/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: Zakres I - Lampa szczelinowa z wyposażeniem, Zakres II - Aparat USG z wyposażeniem, Zakres III - Ssak elektryczny, Zakres IV - Stół operacyjny z wyposażeniem, Zakres V - Wyświetlacz optotypów, Zakres VI - Aparat do terapii ultradźwiękowej, Zakres VII - Wywoływarka zdjęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, poradni, pracowni itp.) III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na siedem zakresów).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej w terminie do dnia 19.12.2014r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 19.880,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce ”Parametr Oferowany” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 7 do SIWZ).
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.
4) W przypadku składania oferty z zakresie IV - Stół operacyjny chirurgiczny z wyposażeniem, świadectwo z laboratorium badawczego dotyczące oferowanych materacy.
5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 5 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania zgodnie z instrukcją używania wyrobu wszelkich czynności związanych z prawidłowym i bezpiecznym działaniem przedmiotu zamówienia, w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zaś w sytuacji, gdy czynności te mogą być wykonywane przez użytkownika, wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, określającego brak konieczności dokonywania w/w czynności przez podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela;
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 8 do SIWZ).
6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Cena -90%;
2) Okres gwarancji – 10%.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 26.11.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 22B (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 18.11.2014r.

 

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 50/2014 SIWZ (471 KB)


L.dz. III. Sz. M. SZP. 315. 2014


Łódź, 21.11.2014r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego. Numer sprawy: 50/2014.

MODYFIKACJA SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ – Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w Zakresie VII - Wywoływarka zdjęć, nastąpiła omyłka pisarska w treści pkt. 8:
jest: "Rektoskop fabrycznie nowy",
a powinno być "Wywoływarka zdjęć fabrycznie nowa".

Ponadto w związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. pkt. 10 tabeli technicznej) Mając na uwadze punkt "27" tabeli technicznej, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób montowanej oraz z której strony podgłówka oczekuje trzeciej listwy montażowej?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że trzecia listwa montażowa zamontowana będzie od szczytu głowy. Sposób montowania Zamawiający pozostawia już w gestii Wykonawcy.

2. Pytanie: (Dot. pkt. 1-13 tabeli technicznej (wyposażenie dodatkowe)) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy podane ilości wyposażeni dotyczą każdego ze stołów operacyjnych czy też Zamawiający wymaga jednego takiego zestawu oraz 2 stołów operacyjnych?
Odpowiedź: Podana ilość wyposażenia dotyczy 2 stołów.

3. Pytanie: (Dot. pkt. 1 tabeli technicznej (wyposażenie dodatkowe)) Czy Zamawiający dopuści system retraktorów mocowanych do stołu operacyjnego o następujących cechach:
- statyw pionowy – dł. 600mm, średnica 25mm,
- statyw z uchwytem do obręczy o zmiennym kącie mocowania do statywu pionowego i do obręczy – dł. 350mm, średnica 25mm,
- obręcz stała o wymiarach 305x470mm,
- obręcz łamana 318x483mm,
- uchwyty do mocowania haków – 6szt., w tym 2 stałe i 4 o zmiennym kącie ustawienia,
- dopasowany do zestawu kontener do transportu i sterylizacji,
- hak głęboki – 5 szt.,
- hak jelitowy, perforowany – 1 szt.,
- hak plastikowy do tkanek miękkich – 2 szt.,
- hak do powłok – 2 szt.,
- hak plastyczny, wątrobowy – 1 szt.
Oferujemy Państwu oryginalny system „BOOKLER” produkcji amerykańskiej firmy MEDIFLEX.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4. Pytanie: (Dot. pkt. 13 tabeli technicznej (wyposażenie dodatkowe))
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład żelowy (stabilizator głowy i szyi dla dorosłych) o wymiarach 275x237x90mm, zamiast pierwotnie wymaganego 272x237x90mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady żelowe o zaproponowanych wymiarach.

5. Pytanie: (Dot. zał. nr 6 do SIWZ (wzór umowy) oraz SIWZ rozdział III) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stołów operacyjnych wraz z wyposażeniem najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2014r.?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 2) Czy Zamawiający dopuści regulację ławeczki nerkowej mechanicznie za pomocą korbki umieszczonej z boku blatu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 2) Czy Zamawiający dopuści pilot wyposażony w diodowe wskaźniki stanu naładowania baterii w ilości trzech na każdy stół?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzech pilotów na każdy stół. Pozostałe parametry Zamawiający pozostawia bez zmian.

8. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 3) Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez dodatkowego sygnału dźwiękowego przed całkowitym rozładowaniem baterii?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 10) Czy Zamawiający dopuści podgłówek bez trzeciej szyny akcesoryjnej umieszczonej z tyłu głowy pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

10. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 14) Czy Zamawiający dopuści przechył boczny stołu +/-250?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

11. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 15) Czy Zamawiający dopuści wypiętrzenie piersiowe ławeczki segmentu oparcia pleców na wysokość 110mm?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

12. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 16) Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłu wzdłużnego +/-350?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 24) Czy Zamawiający dopuści materace bez domieszki aktywnego srebra?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac bez domieszki aktywnego srebra, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, poświadczone świadectwem badawczym.

14. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 23) Czy Zamawiający dopuści znacznie trwalsze od silikonowych - gumowe osłony przegubu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gumowe osłony przegubu.

15. Pytanie: (Dot. Pakietu I, załącznika nr 5A do SIWZ: Stół operacyjny – pkt 26) Czy Zamawiający dopuści stół o całkowitej wadze 325kg?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

16. Pytanie: (Dot. Zakresu II - Aparat USG z wyposażeniem) Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta , którego przestawka do obrazowania przezprzełykowego spełniająca pozostałe wymogi zawarte w SIWZ jest kompatybilna tylko z wymaganą szerokopasmową głowicą przezprzełykową sektorową i posiada monitor LCD o rozdzielczości 1280 x1024?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przystawkę.

17. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści termin realizacji dla Zakresu IV – Stół operacyjny z wyposażeniem – 31.12.2014.? Prośbę swoją motywujemy przedłużonym terminem oczekiwania na podzespoły składające się na wyrób gotowy.
Powyższa sytuacja ma związek z tym, że dostawcy mają, z uwagi na koniec roku, więcej zamówień od producentów sprzętu i wydłużyli termin dostaw części.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

18. Pytanie: Czy Zamawiający w Zakresie IV – Stół operacyjny z wyposażeniem – poz. 4 dopuści stół bez cyfrowego interfejsu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół bez cyfrowego interfejsu, jednak z możliwością przeprowadzenia (np. przez serwis) diagnostyki serwisowej.

19. Pytanie: Czy Zamawiający w Zakresie IV – Stół operacyjny z wyposażeniem – poz. 10 dopuści podgłówek wyposażony w dwie listwy umieszczone po obu stronach?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

20. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu odczynników: wywoływacz utrwalacz o pojemność zbiorniczków 240 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną pojemność pojemników.

21. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu gwarancji i w związku z tym odstąpienia od przeglądów okresowych.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/Witold Sradomski
Kierownik Działu
Techniczno-Administracyjnego


INFORMACJA
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę sprzętu medycznego
Numer sprawy: 50/2014

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. ProfiMedical Bestry, Wichary Sp.j., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
w zakresie II
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 90,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 0,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
2. ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
w zakresie IV
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 90,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 0,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
3. Medela Polska Sp. z o.o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
w zakresie III
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 90,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 0,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
4. PHU "Technomex" Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
w zakresie VI
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 10,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
5. Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice
w zakresie I
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 90,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 0,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.
6. MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
w zakresie V
- oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 90,00 punktów w kryterium oceny ofert – 90,00 pkt w kryterium Cena i 0,00 pkt w kryterium Okres gwarancji). W w/w zakresie wpłynęła jedna ważna oferta.

Informację umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.11.2014r.

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek