Spis treści

Dostawa sprzętu medycznego (Sprawa nr: 50/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: Zakres I - Lampa szczelinowa z wyposażeniem, Zakres II - Aparat USG z wyposażeniem, Zakres III - Ssak elektryczny, Zakres IV - Stół operacyjny z wyposażeniem, Zakres V - Wyświetlacz optotypów, Zakres VI - Aparat do terapii ultradźwiękowej, Zakres VII - Wywoływarka zdjęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, poradni, pracowni itp.) III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na siedem zakresów).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej w terminie do dnia 19.12.2014r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 19.880,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce ”Parametr Oferowany” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 7 do SIWZ).
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.
4) W przypadku składania oferty z zakresie IV - Stół operacyjny chirurgiczny z wyposażeniem, świadectwo z laboratorium badawczego dotyczące oferowanych materacy.
5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 5 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania zgodnie z instrukcją używania wyrobu wszelkich czynności związanych z prawidłowym i bezpiecznym działaniem przedmiotu zamówienia, w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zaś w sytuacji, gdy czynności te mogą być wykonywane przez użytkownika, wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, określającego brak konieczności dokonywania w/w czynności przez podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela;
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 8 do SIWZ).
6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Cena -90%;
2) Okres gwarancji – 10%.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 26.11.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 22B (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 18.11.2014r.

 

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 50/2014 SIWZ (471 KB)