Spis treści

Dostawa serwerów na potrzeby aplikacji Business Inteligence
oraz MPI (Medyczny Portal Informacyjny)
(Sprawa nr: 48/2014)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby aplikacji Business Inteligence oraz MPI (Medyczny Portal Informacyjny): Zakres I: - Dwa serwery kasetowe typu blade wraz z obudową kasetową typu blade na potrzeby aplikacji MPI; Zakres II - Serwer z przestrzenią dyskową oraz komputerową stacją roboczą na potrzeby aplikacji BI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (Dział Informatyki), zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.82.00.00-2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwa niepodzielne zakresy).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:
do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 3.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce "Parametry Oferowane" i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word).

5. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 5 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Zakres I: Cena – 80%, Okres gwarancji – 20%;
2) Zakres II: Cena – 90%, Okres gwarancji – 10%.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.11.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, parter, pok. nr 1 (Sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 13.11.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 22B.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 04.11.2014r.

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego

im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 48/2014 SIWZ (329 KB)