Spis treści

Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im dr. K. Jonschera
w Łodzi ul. Milionowa 14 (Sprawa nr 47/2014)
Numer ogłoszenia: 359708 - 2014

data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jonscher.pl
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im dr K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14;
Pakiet nr I – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Pakiet nr II – 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dobrowolne,
                    2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe.
Pakiet nr III – Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro
Rodzaj zamówienia: usługi.

Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości do 20%.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.64.00-4, 66.51.41.10-0.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej w podziale na trzy pakiety.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Pakiet nr I (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk): 29.03.2015 r. – 29.03.2016 r.
Pakiet nr II (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe i dobrowolne): 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Pakiet nr III (ubezpieczenie komunikacyjne: OC, AC, NNW): na okres 1 roku,  począwszy od daty ekspiracji dotychczasowych polis

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku wskazanym w art. 26 ust. 2 b ustawy oświadczenia we wskazanym w ustawie zakresie
3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku wskazanym w art. 26 ust. 2 b ustawy oświadczenia we wskazanym w ustawie zakresie
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku wskazanym w art. 26 ust. 2 b ustawy oświadczenia we wskazanym w ustawie zakresie
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku wskazanym w art. 26 ust. 2 b ustawy oświadczenia we wskazanym w ustawie zakresie oraz
2. Wykonawca złoży oświadczenie o wysokości współczynnika pokrycia marginesu wypłacalności na poziomie min. 100 % (w procentach) - aktualne (nie starsze niż na dzień 31.12.2013 r.). Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu  zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia  ujemnego wyniku towarzystwa. – dokument przygotowuje wykonawca

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
Oświadczenie o wysokości współczynnika pokrycia marginesu wypłacalności na poziomie min. 100 % (w procentach) - aktualne (nie starsze niż na dzień 31.12.2013 r.). Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu  zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia  ujemnego wyniku towarzystwa. – dokument przygotowuje wykonawca
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Oświadczenie, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.).
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Oświadczenie wraz listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

INNE DOKUMENTY
Pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze. Oryginał pełnomocnictwa, bądź kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną sklasyfikowani na miejscach od 1 do 20. Ocena: spełnia / nie spełnia.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1) Cena - 45
2) Pokrycie ubezpieczeniowe – 55

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) aktualizacji danych Zamawiającego poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;
2) ceny - dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami stawek ubezpieczeniowych na rynku lub korzystną dla zamawiającego weryfikacją oceny ryzyka;
3) zmiany zastosowanego zakresu przedmiotowego ubezpieczenia na lepsze/ korzystniejsze (np. obejmujące większe pokrycie ubezpieczeniowe), po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie.
4) wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach prawa;
5) wobec dokonanego przekształcenia zakresu, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym, Wykonawca dokona odpowiednich zmian w wysokości płaconej składki.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SIWZ można uzyskać zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Pzp.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Biura Brokerskiego INTER VEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Harcerska 13, 91-710 Łódź.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego

im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

archive 47/2014 wniosek + oświadczenia (63 KB)