Sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A
(Sprawa nr: 44/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego).
Zamówienie powyżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na trzynaście zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: W zakresie I-XII - w ciągu 48 godzin od dnia złożenia zamówienia oraz w ciągu 12 godzin w przypadku leków „na ratunek”; w zakresie XIII - w terminie trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 84.036,65 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później, niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
3) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczymy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku, Zamawiający będzie miał prawo dokonania zakupu u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę, z którym zawarł umowę na dostawę niniejszego leku różnicą ceny zakupu i ceny umownej (wg zał. nr 4 do SIWZ).

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 4 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 6 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
1) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana adresu firmy – zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
2) wprowadzenie zamienników np.: w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia. Parametry zamiennika nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zamienników. Dostawa zamienników nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
3) zmiana numerów katalogowych produktu – dostawa produktów z nowymi numerami katalogowymi. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
4) zmiana wielkości opakowania oraz wynikająca z tej zmiany ilość opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie – odpowiednie przeliczenie pozostałej ilości opakowań. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
5) możliwość okresowych obniżek cen leków objętych niniejszą umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta leku. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
6) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku:
a) objęcia ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny,
b) zmiany administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy limitu,
c) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej,
d) zmiany produktu leczniczego jako podstawy limitu w danej grupie limitowej z zastrzeżeniem, iż zmieniona cena nie będzie wyższa, niż cena przedstawiona w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy.
Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
7) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 20.11.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 20.11.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 22B (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 10.10.2014 r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 15.10.2014r. (ogłoszenie nr 2014/S 198-349565).

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 44/2014 SIWZ (239 KB)
spreadsheet 44/2014 zał. nr 7 do SIWZ (250 KB)


L.dz. III. Sz. M. SZP. 304. 2014

Łódź, 05.11.2014r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A". Numer sprawy: 44/2014.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie II pozycji 258 produktu leczniczego Kalii chloridum konc do sporządz r-ru do inf (Kalium Chloratum) 15% 20ml w opakowaniu po 20 ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie IV pozycji 12 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie IV pozycji 13 produktu leczniczego Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze izotonicznych elektrolitów 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie IV pozycji 23 produktu leczniczego Natrii chloridum 0,9% 500ml w butelce stojącej z dwoma różnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie IV pozycji 29 produktu Natrii chloridum 0,9% do irygacji 500ml w butelce zakręcanej?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie IV pozycji 37 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek z dwoma portami 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 1 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8g/100ml), tłuszcze LCT i ?-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8g/100ml), tłuszcze LCT i ?-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 3 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8g/100ml), tłuszcze LCT i ?-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 4 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8g/100ml), tłuszcze LCT i ?-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 5 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6g/100ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ?-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 8 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100µmol, Miedź 20µmol, Mangan 5µmol, Chrom 0,2µmol, Żelazo 20µmol, Selen 0,4µmol, Jod 1,0µmol, Molibden 0,2µmol, Fluor 50µmol w ampułkach a`10ml w opakowaniu po 20 ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 12 worka dwukomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych - kaloryczność 1000 kcal, azot 8g, 1000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 13 worka dwukomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych - kaloryczność 2000 kcal, azot 16g, 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 14 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych – kaloryczność 1400 kcal, azot 8,1g, 1540ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 15 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych – kaloryczność 1600 kcal, azot 12g, 1477ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 17:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 16 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych – kaloryczność 1900 kcal, azot 10,8g, 2053ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 17 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych bez zawartości elektrolitów – kaloryczność 1600 kcal, azot 12g, 1477ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 18 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych i obwodowych– kaloryczność 1000 kcal, azot 5,4g, 1440ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 19 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych i obwodowych– kaloryczność 1400 kcal, azot 7,2g, 1920ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 20 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 22:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie VIII pozycji 21 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 23: (Dot. Zakresu II poz. 281)
Czy w ramach zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 13g (11ml)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 24:
Czy Zamawiający w Zakres V LP. 13 wymaga paski iXell, charakteryzujące się następującymi parametrami:
- Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,
- Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
- Temperatura przechowywania pasków od 4 do 40 stopni Celsjusza,
- Brak kodowania (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów, czy też potwierdzenia kodu na wyświetlaczu)
- Zakres hematokrytu od 20 do 60%
- Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
- Czas pomiaru 7 sekund,
- Zakres pomiaru: dolna granica zakresu - <= 20mg/dL; górna granica zakresu - <= 600mg/dl,
- Wielkość próbki krwi 0,7µl,
- minimalizacja zafałszowań pomiaru , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a,
- kapilara na szczycie paska
- spełnienie wymagania normy ISO 9001 i 13485 tym samym złożenie wraz z ofertą zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające powyższe. Wymaganie to zgodne jest z § 6 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. pasków, pod warunkiem, iż będą one kompatybilne z glukometrami opisanymi w SIWZ. W przypadku zaoferowania innych pasków, Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie 56 sztuk glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami oraz załączenia do oferty oświadczenia o zagwarantowaniu dostępu do bezpłatnych płynów kontrolnych służących do walidacji oraz serwisu oferowanych glukometrów.

Pytanie 25:
Czy Zamawiający w Zakres V LP. 13 dopuści paski testowe, z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą „na przestrzał” całej długości paska? W takim przypadku personel może przyłożyć kroplę krwi z nieodpowiedniej strony paska, pasek krew zassie, ale nie uzyskamy wyniku. Prowadzi to, do większego zużycia pasków oraz wydłuży czas pracy personelu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 26:
Czy Zamawiający w Zakres V LP. 13 wymaga temperatury przechowywania pasków w zakresie maksymalny dolny zakres 4 – minimalny górny zakres 40 stopnie Celsjusza?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 27:
Czy Zamawiający w Zakres V LP. 13 wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów opisanych w SIWZ.

Pytanie 28:
Czy Zamawiający w Zakres V LP. 13 wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 29:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego oraz aby paski do glukometrów były na listach refundacyjnych NFZ i MZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów były dostarczane na jego życzenie, nie stawia natomiast wymogu co do ilości zakresów kontroli oraz znajdowania się glukometrów na listach refundacyjnych NFZ i MZ.

Pytanie 30:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 dołączyć do oferowanych pasków dokumenty potwierdzające spełnienie normy 15197:2013?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 31:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Zakres V LP. 13 glukometry były wliczone w cenę pasków testowych?
Odpowiedź: W przypadku zaoferowania innych pasków, niż opisane w SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie 56 sztuk glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami oraz załączenia do oferty oświadczenia o zagwarantowaniu dostępu do bezpłatnych płynów kontrolnych służących do walidacji oraz serwisu oferowanych glukometrów.

Pytanie 32:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 wykorzystywano enzym na paskach testowych Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 33:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 w dostarczanym zestawie oprócz glukometru z baterią znajdował się również płyn kontrolny oraz lancety wykazane na etykiecie oraz nakłuwacz?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 34:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 zaoferowane glukometry wyposażone były w baterię litową typ CR2032 3V?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry zasilane były baterią zgodną z ich specyfikacją techniczną.

Pytanie 35:
Czy Zamawiający wymaga, aby w Zakres V LP. 13 paski testowe były pakowane w fiolkę, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie informujące o rozpoczęciu nowego opakowania? Taki sposób zabezpieczenia informuje czy opakowanie zostało otworzone we wcześniejszym terminie.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 36:
Czy Zamawiający wymaga w Zakres V LP. 13 jednego rodzaju pasków testowych współpracujących z więcej niż jednym modelem glukometrów, to jest glukometrami zasilanymi bateriami i glukometrami posiadającymi wbudowane własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 37:
Czy Zamawiający wymaga w Zakres V LP. 13 glukometry które współpracują z dedykowanym systemem informatycznym, umożliwiającym transfer oraz analizę statystyczną i obrazowanie wyników pomiarów glikemii?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 38:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 142 - Dobutamina 250mg fiol, dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci amp.?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 39:
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie VIII poz. 16, trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 10,4g i energia niebiałkowa 1720 kcal, objętość 2000ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 165.
Uzasadnienie do pytań nr 39-41:
Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne wskazania zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu, co narusza zapisy art. 7 oraz ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenie postępowania o udzieleniu zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 40:
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie VIII poz. 18, trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 780 kcal, objętość 1500ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 144.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 41:
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie VIII poz. 19, trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 8g i energia niebiałkowa 1200 kcal, objętość 2000ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 150.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 42: (Dot. Zakresu II poz. 211)
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w stężeniu 4% w postaci ampułki z systemem Luer Slip, Luer Lock i/lub ampułko-strzykawki jako skuteczną i efektywnie kosztową alternatywę dla produktów przeciwzakrzepowych, przeciwbakteryjnych stosowanych w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki, porty co wpływa na zachowanie kompletnej aseptyki.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 43:
Czy zamawiający dopuści w zakresie II pozycja 361 (Oxytocin) produkt Oxytocin amp 5j.m. 1ml w opakowaniu po 5 ampułek? Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w. lek oraz może skutkować obniżeniem kosztów zakupu przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu, w takiej sytuacji należy wycenić 40 opakowań po 5 ampułek.

Pytanie 44:
Czy zamawiający wymaga w zakresie II pozycja 361 (Oxytocin) zaoferowania produktu z zarejestrowanym wskazaniami w:
- Indukcji i stymulacji porodu,
- Kontroli krwawienia poporodowego i atonii macicy,
- Leczeniu wspomagającym niepełnego lub dokonanego poronienia,
- Diagnostyce: do oceny płodowo-łożyskowej wydolności oddechowej w ciążach wysokiego ryzyka (test oksytocynowy)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 45:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie I poz. 241, 249 (insuliny) w postaci wstrzykiwaczy Solostar?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 46: (Dot. wzoru umowy)
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej opisanej w § 7 ust. 3 z 20% wartości niezrealizowanych dostaw do max. 5% wartości niezrealizowanych dostaw? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 47:
Czy Zamawiający w pakiecie nr Zakres II - LEKI pozycja od nr 78 do nr 80 BUDESONIDE wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz w różnych dawkach/ postaciach pochodziły od tego samego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 48:
Czy Zamawiający w pakiecie Zakres II - LEKI pozycja od nr 78 do nr 80 BUDESONIDE wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli – Zespół Krupu?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 49:
Czy Zamawiający w pakiecie Zakres II - LEKI pozycja od nr 78 do nr 80 BUDESONIDE wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 50:
Czy Zamawiający w pakiecie Zakres I - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI pozycja 56 i poz.57 (Meropenem 1000 mg i 500 mg) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 51:
Czy Zamawiający w pakiecie Zakres I - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI pozycja 56 i poz. 57 (Meropenem 1000mg i 500mg) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 52:
Czy zamawiający w pakiecie Zakres II - LEKI w poz. 84 Bupivacaini hydrochloridum r-r hiperbaryczny (Marcaine Spinal Heavy, Bupivacaine Spinal Heavy) - wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Ze względu na rozbieżność pomiędzy przywołanym zakresem i pozycją a przywołanym preparatem, Zamawiający nie może ustosunkować się do zadanego pytania.

Pytanie 53:
Czy zamawiający w pakiecie Zakres II poz. 353 wymaga, aby IPP posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat w hamowaniu wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba refleksowa przełyku (GERD) u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu”?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 54:
Czy zamawiający w pakiecie Zakres II - LEKI w poz. 34 - Metoprololi tartas tabl o przedłużonym uwalnianiu (Betaloc ZOK 50) - wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków i posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat?
Odpowiedź: Ze względu na rozbieżność pomiędzy przywołanym zakresem i pozycją a przywołanym preparatem, Zamawiający nie może ustosunkować się do zadanego pytania.

Pytanie 55:
Czy zamawiający w pakiecie Zakres II - LEKI w poz. 406 Propofol inj i.v wymaga propofolu, który nie zawiera edetynian disodu (EDTA)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 56:
(Dot. Zakresu I poz. 46) Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek).

Pytanie 57:
(Dot. Zakresu I poz. 46) Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?
Uzasadnienie Wykonawcy: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

Pytanie 58:
(Dot. Zakresu I poz. 46) Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu leczniczego – gąbki z gentamycyną pakowanej pojedynczo? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ, w zakresie I poz. 46 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w op. 1 szt.

Pytanie 59:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki)?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 60: (Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza pracę personelu.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, jednak wskazane jest, aby oferowane glukometry posiadały funkcję autokodowania.

Pytanie 61:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 62:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska”? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane glukometry posiadały opisaną powyżej funkcję.

Pytanie 63:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 64:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 65:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów posiadających górny zakres pomiaru 800-1000mg/dl? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru 20-600 mg/dl.

Pytanie 66:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga, żeby zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 5-40?C ? Wyżej wymieniony górny zakres temperatur ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 67:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 68:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym 20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości
lub po obfitych krwawieniach – zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 69:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 70:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 71:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5µ? Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ, wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 72:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję. Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 73:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ? Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia, nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 74:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013? Norma ISO 15197-2013 zacznie obowiązywać dopiero od 2016 roku.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 75:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
Zalecenia PTD brzmią – tu cytat:
„Do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy >= 100mg/dl (5,6mmol/l) i 15mg/dl (0,8mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100mg/dl (5,6mmol/l).”
Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego. Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obowiązywać dopiero od 2016 roku.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 76:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami?
Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 77:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego
jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) reguluje jakie podmioty mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 78:
(Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 79:
(Dot. Zakresu V) Zamawiający w pakiecie 5 użył nazw własnych pasków testowych wskazując na produkt jednego, konkretnego producenta W związku z tym, informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonego producenta i ograniczało konkurencję.
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).
Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności testów paskowych z posiadanymi glukometrami nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi glukometrów, które najczęściej przekazywane są za darmo lub użyczane za symboliczny grosz, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego.
Istotnym jest, że art. 29 ust. 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt: KIO 694/13).
Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję).
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, w ilości 1500 opakowań, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy <= 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy >= 75 mg/dl ± 20%, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 80:
Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 13 z pakietu nr 5 do osobnego pakietu? Gwarantujemy Państwu niższe ceny, bowiem jesteśmy producentem i dystrybutorem w/w wyrobów medycznych. Wyłączenie pozycji, a co za tym idzie dopuszczenie poza hurtowniami również producentów, spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez zamawiającego i lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi.
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. VIII.1.5) SIWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na trzynaście zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie 81:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z § 1 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 82:
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 2 ust. 5 pkt 1) projektu umowy)?
Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 83:
Do treści § 2 ust. 5 pkt 1) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 84:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 85:
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 10 ust. 1 pkt 2) projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 86:
(Dot. wzoru umowy) Czy w § 6 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury oraz dokona modyfikacji zapisów poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 87:
(Dot. wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1.
1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 4, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 3 i4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% wartości brutto niewykonanego w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 88:
Dotyczy Zakres II, poz. 495 - Verapamili h/chlor tabl powl (Staveran) 40 mg x 20 tabl 25 op.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 89:
Dotyczy Zakres II, poz. 496 - Verapamili h/chlor tabl powl (Staveran) 80 mg x 20 tabl 8 op.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 90:
Dotyczy Zakres II, poz. 497 - Verapamili h/chlor tabl powl (Staveran) 120 mg x 20 tabl 10 op.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku o przedłużonym uwalnianiu pakowanego po 40 szt.
w 1 opakowaniu? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 91:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w zakresie IV w pozycjach 1, 4. 6, 7, 18, 21, 23, 19, 24, 27, 40 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 27 i 40 dopuszcza zaoferowanie ww. produktu, natomiast w pozostałych pozycjach pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 92:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IV w pozycji 29 produktów w opakowaniu typu Pure Bottle czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 93:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 54 w pozycji 18 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l. Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Ze względu na rozbieżność pomiędzy przywołanym zakresem i pozycją a przywołanym preparatem, Zamawiający nie może ustosunkować się do zadanego pytania.

Pytanie 94:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IV w pozycji 30, 31 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg-f 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 30 dopuszcza zaoferowanie ww. produktu, natomiast w poz. 31 pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 95:
(Zakres II poz. 188) pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu (CitraFleet) a 15,lg x 50 saszetek w ilości 24 opakowań lub Fortrans proszek do przyg. roztw. 74g/sasz. x 50 sasz. - 48 op.
Uzasadnienie Wykonawcy:
Proponowana przez nas zmiana wynika z:
1. Poszerzenia na rynku polskim oferty preparatów przygotowujących pacjentów do kolonoskopii (dotychczasowe makrogole / Fortrans) o zupełnie nowe rozwiązanie o porównywalnej skuteczności, natomiast charakteryzujące się znacznie wygodniejszym dla pacjenta sposobem przygotowania do badania - pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu (CitraFleet) - szersze wykazanie przewag w treści poniżej.
2. Konieczności zmiany podejścia do wyliczania ilości zamawianego produktu. Ze względu na różna procedurę dawkowania powyższych produktów, ich cen (ilości opakowań/saszetek) nie natęży porównywać 1:1.
Wyjaśnienie Wykonawcy:
STANDARDOWA PROCEDURA DLA CITRAFLEET to 2 saszetki dla jednego pacjenta – więc zamawiane w przetargu duże opakowanie 50 saszetkowe CitraFieet wystarcza na wykonanie 25 procedur przygotowania pacjentów do kolonoskopii.
STANDARDOWA PROCEDURA DLA FORTRANS to 4 saszetki dla jednego pacjenta - więc zamawiane w przetargu duże opakowanie 50 saszetkowe Fortrans wystarcza na wykonanie tylko 12,5 procedur przygotowania pacjentów do kolonoskopii.
Informacja na temat nowego leku przeczyszczającego CitraFieet stosowanego w przygotowaniu jelita grubego do kolonoskopii: Leki obecnie stosowane powszechnie w przygotowaniu do kolonoskopii zawierają związki glikolu polietylenowego (PEG) popularnie nazywane makrogolami. Dużą wadą makrogoli jest dawkowanie wymagające przyjęcia w krótkim czasie dużej ilości preparatu (2000 - 4000ml) o charakterystycznym smaku oraz liczne działania niepożądane szczególnie nudności, wymioty, bóle brzucha. Z uwagi na powyższe przygotowanie do kolonoskopii z wykorzystaniem makrogoli jest często źle tolerowane przez chorych w efekcie prowadząc do niewystarczającego oczyszczenia jelit. Szacuje się, że nawet 30% pacjentów jest nieprawidłowo przygotowanych do kolonoskopii (1).
Alternatywą dla preparatów na bazie makrogoli jest nowy lek CitraFleet. CitraFleet jest dostępny w Polsce od listopada 2013 roku. Zarejestrowane wskazania leku CitraFleet to oczyszczenie jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi produktu CitraFleet są działające synergistycznie pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający o działaniu stymulującym jelito grube oraz cytrynian magnezu, środek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Efektem synergistycznego działania obu substancji czynnych jest silny „efekt wypłukujący" połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych.
Dawkowanie leku CitraFleet jest bardzo wygodne dla pacjenta. Jedna saszetka rozpuszczona w 150ml wody, druga saszetka 6 do 8 godzin później. W celu zapobiegnięcia odwodnieniu pacjent powinien równocześnie przyjmować odpowiednią ilość wody.
Skuteczność kliniczna: W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym (SEE CLEAR II), oceniono skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję oczyszczania jelita do kolonoskopii przy użyciu pikisiarczanu sodu oraz cytrynianu magnezu oraz 2 litrów makrogoli + bisakodyl (2). W badaniu uczestniczyło 603 pacjentów. Prawidłowe oczyszczenie jelita uzyskano u 83.0% pacjentów otrzymujących pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu oraz u 79.7% przygotowywanych za pomocą makrogoli z bisakodylem. Tolerancja przygotowania za pomocą pikosiarczanu sodu i cytrynianu magnezu była znacznie wyższa w porównaniu do makrogoli.
W innym badaniu klinicznym (SEE CLEAR I), uzyskano wyniki wskazujące na znacznie lepszy stopień oczyszczenia jelita przy pomocy pikosiarczanu sodu z cytrynianem magnezu 84.2% niż makrogoli z bisakodylem 74,4% (3). Podobnie jak w poprzednim badaniu, akceptowalność i tolerancja pikosiarczanu sodu z cytrynianem magnezu były znacznie lepsze niż makrogoli z bisakodylem. Autorzy badania stwierdzili, że oczyszczenie jelita do kolonoskopii przy pomocy pikosiarczanu sodu i cytrynianu magnezu jest znacznie lepsze w porównaniu do makrogoli z bisakodylem.
Dodatkowym potwierdzeniem jakości i skuteczności leku są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) z 2013 roku dotyczące przygotowania pacjentów do kolonoskopii, w których zaleca się połączenie pikosiarczanu sodu i cytrynianu magnezu jako alternatywę dla makrogoli (4).
Podsumowując należy podkreślić, że CitraFleet jest jedynym lekiem stosowanym w przygotowaniu do kolonoskopii zawierającym dwie substancje czynne działające synergistycznie.
Wygodne dawkowanie wymagające przyjęcia leku rozpuszczonego jedynie w 300 ml (2x150 ml) wody wykazuje istotne przewagi nad aktualnie stosowanymi preparatami. Badania kliniczne potwierdzają jego skuteczność i doskonałą tolerancję przez pacjentów.
Powyższe cechy przekładają się na jego użyteczność w przygotowaniu do kolonoskopii. Nie tylko niezwykle skutecznie oczyszcza jelito grube, ale jednocześnie zapewnia pacjentowi komfortowe warunki przygotowania do badania. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść leku CitraFleet jest przystępna cena, która umożliwia zastosowanie oryginalnego, bezpiecznego produktu leczniczego bez ponoszenia zbędnych kosztów poprawiając bilans farmako-ekonomiczny placówki leczniczej.
Literatura:
(1) Landreneau SW, Di Palma JA.
Colon cleansing for colonoscopy 2013: current status. Curr Gastroenterol Rep. 2013; 15(8):341.
(2) Katz PO, Rex DK, Exstein M, Grandhi NK, Vanner S, Hookey LC, Aldefer V, Joseph RE. A dual-action, low-volume bowel cleanser administered the day before colonoscopy: results from the SEE CLEAR II study. Am J Gastroenterol. 2013;108(3):401-409.
(3) Rex DK, Katz PO, Bertiger G, Vanner S, Hookey LC, Alderfer V, Joseph RE. plit-dose administration of a dual-action, low-volume bowel cleanser for colonoscopy: the SEE CLEAR I study. Gastrointest Endosc. 2013;78(1):132-14.
(4) Hassan C, Bretthauer M, Kaminski MF, Polkowski M, Rembacken B, Saunders B, Benamouzig R, Holme O, Green S, Kuiper T, Marmo R, Omar M, Petruzziello L, Spada C, Zullo A, Dumonceau JM; European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideluine. Endoscopy. 2013;45(2):142-15.
Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 96:
Prosimy o wydzielenie z zakresu V, poz. 29 – wapno. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. VIII.1.5) SIWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na trzynaście zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie 97:
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Zakresu V poz. 29 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej / wytwarzania środka farmaceutycznego lub materiału medycznego / obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia w Zakresie V poz. 29 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane posiadanie ww. uprawnień.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wymienionego w rozdz. V.1 SIWZ (pkt 9 tabeli).

Pytanie 98:
(dot. § 1 ust. 2 umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie zastrzeżenia o treści:
„Zmniejszenie realizacji umowy nie przekroczy 20% jej wartości”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 99: Prosimy o wydłużenie dostaw w części 5 poz. 29 – wapno na 3 dni robocze a w przypadku dostaw „na ratunek” 2 dni robocze. Pragniemy podkreślić, iż wapno nie jest lekiem i nie jest zamawiane na ratunek życia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 100:
Prosimy o odstąpienie wymogu dostarczania faktury w formacie MALICKIEGO i możliwości dostarczenia faktury w formacie PDF.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 101:
(dot. § 7 ust. 2 umowy) Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 102:
(dot. § 7 ust. 1 umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto dostawy dostarczonej ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 103:
(dot. § 7 ust. 3 umowy) Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy, co jest powszechnie stosowaną karą.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 104:
(dot. § 7 ust. 5 umowy) Prosimy o zmianę ww. paragrafu na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 105:
(dot. § 8 umowy) Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 106:
(dot. wzoru umowy) Prosimy o uściślenie, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, proporcjonalnej zmianie ulegnie cena brutto.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT została uwzględniona w § 10 ust. 1.7 wzoru umowy załączonym do SIWZ. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 107:
(Zakres I, poz. 46) Czy Zamawiający w Zakresie I w pozycji 46 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm? gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada
105,6-137,28mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFleece?
Uzasadnienie Wykonawcy:
Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu.
Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).
Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 108: (Zakres II, poz. 19) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 19 preparatu Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worek w opakowaniu 100ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 109:
(Zakres 1 poz. 81) Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 1 pozycja nr 81 zarejestrowane wskazanie w posocznicy oraz do podawania doustnego (stosowane w leczeniu rzekomobłoniastego oraz gronkowcowego zapalenia jelit)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w zakresie I poz. 81 były zarejestrowane ww. wskazania.

Pytanie 110: (Zakres 1 poz. 76)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie nr 1 pozycja nr 76 na zmianę postaci proponowanego preparatu z fiolek na butelkę ze szkła typu II, z korkiem z gumy halogenobutylowej oraz uszczelnieniem aluminiowym i nakładką typu flip-off?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 111: (Zakres 2 poz. 6)
Czy Zamawiający w zakresie 2 pozycja 6 dopuszcza opakowanie 10 fiolek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 112:
(Zakres nr 2 poz. 32) Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 2 pozycja nr 32 zarejestrowanego wskazania do podawania leku dożylnie, podskórnie i domięśniowo oraz dzieciom w wieku poniżej 2 lat?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 113: (Zakres 2 poz. 71, 72, 73)
Czy Zamawiający w zakresie 2 pozycja 71, 72, 73 dopuszcza opakowanie 30 tabletek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 114: (Zakres 2 poz. 314)
Czy Zamawiający w zakresie 2 pozycja 314 dopuszcza opakowanie 30 tabletek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 115: (Zakres 2 poz. 420, 421)
Czy Zamawiający w zakresie 2 pozycja 420, 421 dopuszcza opakowanie 30 tabletek? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę jaką ilość opakowań należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 420 dopuszcza zaoferowanie opakowania a’ 30 tabletek, wówczas należy wycenić 252 opakowania. Natomiast w poz. 421 pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 116:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 175 dopuści wycenę leku o nazwie Cosmofer 50mgFe(III)/ml, 2ml x 5 amp roztw.do wstrz.w ilości 50 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. produktu.

Pytanie 117:
Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu/pakiecie nr 2 poz. 294 wycenę 7 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans), który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 118:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 426 wyrazi zgodę na wycenę leku pakowanego x 100 szt. w ilości 2 opakowań w korzystnej cenie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 119:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 427 wyrazi zgodę na wycenę leku pakowanego x 100 szt. w ilości 3 opakowań w korzystnej cenie?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego

im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek


L.dz. III. Sz. M. SZP. 306. 2014

Łódź, 07.11.2014r.

Dot.: przetargu ograniczonego na: Sukcesywną dostawę leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A (Sprawa nr: 44/2014).

MODYFIKACJA  TREŚCI  SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


1) W rozdziale II SIWZ obecny zapis:


"II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego)."

zmienia na:

"II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2.
Dodatkowo, w przypadku dostarczania produktów leczniczych, do których podawania konieczne jest stosowanie określonego sprzętu/wyrobu medycznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania, w ramach wartości umowy, niezbędnego sprzętu na cały okres trwania umowy.
3.
Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego)."


2) W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy § 2) obecny zapis:

"§ 2

6. Odbiór ilościowy i jakościowy (rodzajowy) dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w Aptece Szpitalnej, w godzinach 8-15."

zmienia na:

"§ 2

6. W przypadku dostarczania produktów leczniczych, do których podawania konieczne jest stosowanie sprzętu/wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, zainstalowania oraz zgodnej z wymaganiami producenta konserwacji niezbędnego sprzętu, a także do przeprowadzenia szkoleń w zakresie jego użytkowania, w ramach wartości niniejszej umowy. Dostawa, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu muszą nastąpić nie później,
niż w dniu pierwszej dostawy produktu leczniczego.
7. Po rozwiązaniu Umowy Zamawiający wyda Wykonawcy bez uprzedniego wezwania sprzęt/wyrób medyczny w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
8. Odbiór ilościowy i jakościowy (rodzajowy) dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w Aptece Szpitalnej, w godzinach 8-15."


Prawidłowy załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w załączeniu.

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego

im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 44/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (po modyfikacji) (85 KB)


OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A
(Sprawa nr: 44/2014)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. Interforum Pharma Sp. z o.o., ul. Macieja Dębskiego 12, 30-499 Kraków;
2. Fagron Sp. z o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków;
3. Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa;
4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa;
5. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice;
6. IMED Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa;
7. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków;
8. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna;
9. Konsorcjum firm:
  1) Aspen Pharma Ireland Limited
,12/13 Exchange Place, Custom House Docks, I.F.S.C., Dublin, Irlandia, 
  2) Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław;
10. Konsorcjum firm:
  1) Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
, ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa,
  2) Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa;
11. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl;
12. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań;
13. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa;
14. "AQUA-MED" ZPAM-KOLASA Sp.j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź;
15. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska;
16. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice;
17. Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa;
18. Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski;
19. Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń;
20. Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa;
21. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice;
22. Konsorcjum firm:
  1) PGF Urtica Sp. z o.o.
, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
  2) Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź;
23. "ASCLEPIOS" S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław;
Zestawienie ofert najkorzystniejszych w poszczególnych pozycjach wraz z uzasadnieniem wyboru zawiera załącznik nr 1.

II. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:
1. Interforum Pharma Sp. z o.o., ul. Macieja Dębskiego 12, 30-499 Kraków;
2. Fagron Sp. z o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków;
3. Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa;
4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa;
5. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków;
6. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna;
7. Diagnosis S.A., ul. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok;
8. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl;
9. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań;
10. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa;
11. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska;
12. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice;
13. Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski;
14. Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń;
15. Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa;
16. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice;
17. Konsorcjum firm:
  1) PGF Urtica Sp. z o.o.
, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
  2) Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź;
18. "ASCLEPIOS" S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w poszczególnych pozycjach zawiera załącznik nr 2.

III. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucono oferty firm, z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji:
1. Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
w zakresie II poz. 420 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego, zaoferował lek w op. a’30 tabletek zamiast op. a’28 tabletek.
2. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna
w zakresie I poz. 7 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego, zaoferował lek w op. a’1 fiol zamiast w op. a’5 fiol.
3. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
w zakresie I poz. 7, 50, 81 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 7 i 81 zaoferował leki w op. a’5 fiol zamiast op. a’1 fiol.,
w poz. 50 zaoferował lek w op. a’5 fiol zamiast op. a’10 fiol;
w zakresie II poz. 229, 426, 487 – Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 229 zaoferował lek w op. a’30 tabl. zamiast op. a’90 tabl.,
w poz. 426 zaoferował dostarczanie leku w op. a’30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości z innego opakowania, czego Zamawiający nie dopuścił w SIWZ,
w poz. 487 zaoferował lek w op. a’90 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości z op. a’60 tabl., czego Zamawiający nie dopuścił w SIWZ;
w zakresie II poz. 479 – Wykonawca zaoferował maść pięciornikową złożoną, która nie odpowiada w pełni składowi wymaganego Tormentiolu;
w zakresie VI poz. 12 – Wykonawca zaoferował tabletki powlekane zamiast zwykłych bez zgody Zamawiającego.
4. Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
w zakresie X poz. 5 – Wykonawca zaoferował spirytus medyczny 70%. Pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień, Zamawiający nie uzyskał informacji, czy preparat ten przeznaczony jest do użytku zewnętrznego, do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego przed zabiegiem oraz czy może być stosowany również do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi i do przechowywania wyjałowionych narzędzi chirurgicznych.
5. Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
w zakresie VI poz. 12 – Wykonawca zaoferował tabletki powlekane zamiast zwykłych bez zgody Zamawiającego.
6. Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
w zakresie I poz. 7, 81 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego, w poz. 7 zaoferował leki w op. a’1 fiol zamiast op. a’5 fiol., zaś w poz. 81 zaoferował leki w op. a’5 fiol zamiast op. a’1 fiol.;
w zakresie I poz. 29, 39, 40 - Wykonawca postać leku bez zgody Zamawiającego,
w poz. 29 zaoferował tabletki powlekane zamiast kapsułek, w poz. 39 i 40 zaoferował tabletki zamiast kapsułek;
w zakresie II poz. 8, 33, 34, 42, 62, 76, 141, 229, 301, 353, 369, 405, 420-422, 426, 427, 457 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 8 zaoferował lek w op. a’100 tabletek dojelitowych zamiast op. a’60 tabletek dojelitowych,
w poz. 33 zaoferował lek w op. a’5 amp. zamiast op. a’6 amp.,
w poz. 34 zaoferował lek w op. a’60 tabl. zamiast op. a’30 tabl.,
w poz. 42 zaoferował lek w op. a’100 amp. zamiast op. a’50 amp.,
w poz. 62 zaoferował lek w op. a’100 tabl. zamiast op. a’20 tabl.,
w poz. 76 zaoferował lek w op. a’40 tabl. zamiast op. a’20 tabl.,
w poz. 141 zaoferował lek w op. a’30 tabl. zamiast op. a’60 tabl.,
w poz. 229 zaoferował lek w op. a’30 tabl. zamiast op. a’90 tabl.,
w poz. 301 zaoferował lek w op. a’12 tabl. zamiast op. a’6 tabl.,
w poz. 353 zaoferował lek w op. a’5 fiol. zamiast op. a’1 fiol.,
w poz. 369 zaoferował lek w op. a’60 tabl. zamiast op. a’20 tabl.,
w poz. 405 zaoferował lek w op. a’ fiol. zamiast op. a’5 fiol.,
w poz. 420-422 zaoferował leki w op. a’30 tabl. zamiast op. a’28 tabl.,
w poz. 426 zaoferował lek w op. a’100 tabl. zamiast op. a’30 tabl.,
w poz. 427 zaoferował lek w op. a’100 tabl. zamiast op. a’28 tabl.,
w poz. 457 zaoferował lek w op. a’1 amp. zamiast op. a’5 amp.;
w zakresie II poz. 142, 264 - Wykonawca zmienił wielkość i formę opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 142 zaoferował lek w op. a’5 amp. zamiast op. a’1 fiol.,
w poz. 264 zaoferował lek w op. a’20 kaps twardych. zamiast op. a’30 tabletek powlekanych;
w zakresie II poz. 147, 492, 493 - Wykonawca zmienił postać leku bez zgody Zamawiającego,
w poz. 147 zaoferował lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zamiast tabletek,
w poz. 492, 493 zaoferował leki w postaci kapsułek twardych zamiast tabletek powlekanych;
w zakresie II poz. 338, 339 – Wykonawca zaoferował preparaty, które nie odpowiadają w pełni składowi wymaganych leków;
w zakresie VI poz. 12 – Wykonawca zaoferował tabletki powlekane zamiast tabletek zwykłych bez zgody Zamawiającego;
w zakresie XI poz. 13, 14 – Wykonawca zaoferował inne preparaty, niż wymagał Zamawiający (pozycje zostały zamienione miejscami).
7. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
w zakresie I poz. 12 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 12 zaoferował lek w op. a’10 fiol. z odpowiednim przeliczeniem ilości z op. handlowego innej wielkości, czego Zamawiający nie dopuścił w SIWZ;
w zakresie I poz. 33 - Wykonawca zaoferował preparat jednoskładnikowy, podczas gdy Zamawiający wymagał leku dwuskładnikowego;
w zakresie II poz. 41, 42, 229, 424, 426, 495, 496 – ze względu na brak zgody Zamawiającego na dowolne przeliczenia oferowanych preparatów, Wykonawca zadeklarował dostarczanie leków w opakowaniach wskazanych w SIWZ, podczas gdy handlowe opakowania tych preparatów mają zupełnie inne wielkości.
W poz. 41, 42 zaoferował leki w op. a’50 amp., które w takich opakowaniach nie są zarejestrowane,
w poz. 229 zaoferował lek w op. a’90 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany,
w poz. 424 zaoferował lek w op. a’60 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany,
w poz. 426 zaoferował lek w op. a’30 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany.
w poz. 495, 496 zaoferował leki w op. a’20 tabl., które w takich opakowaniach nie są zarejestrowane;
w zakresie II poz. 65, 468 - Wykonawca zmienił wielkość i formę opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 65 zaoferował lek w op. a’28 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany, a ponadto Zamawiający wymagał leku w postaci tabletek powlekanych, a Wykonawca zaoferował tabletki zwykłe,
w poz. 468 zaoferował lek w op. a’90 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany, a ponadto Zamawiający wymagał leku w postaci tabletek zwykłych, a Wykonawca zaoferował tabletki powlekane;
w zakresie II poz. 503 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 503 zaoferował lek w op. a’30 kaps., zamiast op. a’28 kaps.
8. Konsorcjum firm:
  1) PGF Urtica Sp. z o.o.
, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
 
2) Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
w zakresie I poz. 7, 12 - Wykonawca zmienił wielkość opakowania bez zgody Zamawiającego,
w poz. 7 zaoferował lek w op. a’1 fiol zamiast w op. a’5 fiol.
w poz. 12 zaoferował lek w op. a’1 fiol zamiast w op. a’10 fiol;
w zakresie II poz. 175, 491 - Wykonawca zmienił dawkę leku bez zgody Zamawiającego,
w poz. 175 zaoferował lek w dawce 2ml zamiast 5 ml,
w poz. 491 zaoferował lek w dawce 160mg + 12,5mg zamiast w 160mg + 25mg;
w zakresie VI poz. 12 – Wykonawca zaoferował tabletki powlekane zamiast tabletek zwykłych bez zgody Zamawiającego.
9. "ASCLEPIOS" S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
w zakresie I poz. 7, 12 - Wykonawca zadeklarował dostarczanie leków w opakowaniach wskazanych w SIWZ, podczas gdy handlowe opakowania tych preparatów mają zupełnie inne wielkości.
W poz. 7 zaoferował lek w op. a’5 fiol., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany,
w poz. 12 zaoferował lek w op. a’10 fiol., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany;
w zakresie II poz. 229 – Wykonawca zaoferował lek w op. a’90 tabl., który w takim opakowaniu nie jest zarejestrowany;
w zakresie VI poz. 12 – Wykonawca zaoferował tabletki powlekane zamiast tabletek zwykłych bez zgody Zamawiającego.

IV. Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione:
w zakresie I poz. 30, 35, 69,
w zakresie II poz. 87, 137, 216, 218, 274, 275, 350, 351, 402, 442, 480
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
w zakresie I poz. 55, 58, 67,
w zakresie II poz. 15, 41, 42, 120, 177, 184-186, 198, 237, 261, 265, 282, 322, 394, 426, 438, 465,
w zakresie III poz. 4, 5,
w zakresie V poz. 3, 5-7, 9-12, 14, 16, 20, 23, 29, 30,
w zakresie VII poz. 3,
w zakresie XI poz. 2, 3,
w zakresie XII poz. 6, 14, 25, 26, 31, 32, 47, 48, 57, 58
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ w w/w pozycjach nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2014r.

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

pdf 44/2014 załącznik nr 1 do ogłoszenia (1012 KB)
pdf 44/2014 załącznik nr 2 do ogłoszenia (952 KB)