Spis treści

L.dz. III. Sz. M. SZP. 306. 2014

Łódź, 07.11.2014r.

Dot.: przetargu ograniczonego na: Sukcesywną dostawę leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A (Sprawa nr: 44/2014).

MODYFIKACJA  TREŚCI  SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


1) W rozdziale II SIWZ obecny zapis:


"II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego)."

zmienia na:

"II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2.
Dodatkowo, w przypadku dostarczania produktów leczniczych, do których podawania konieczne jest stosowanie określonego sprzętu/wyrobu medycznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania, w ramach wartości umowy, niezbędnego sprzętu na cały okres trwania umowy.
3.
Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego)."


2) W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy § 2) obecny zapis:

"§ 2

6. Odbiór ilościowy i jakościowy (rodzajowy) dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w Aptece Szpitalnej, w godzinach 8-15."

zmienia na:

"§ 2

6. W przypadku dostarczania produktów leczniczych, do których podawania konieczne jest stosowanie sprzętu/wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, zainstalowania oraz zgodnej z wymaganiami producenta konserwacji niezbędnego sprzętu, a także do przeprowadzenia szkoleń w zakresie jego użytkowania, w ramach wartości niniejszej umowy. Dostawa, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu muszą nastąpić nie później,
niż w dniu pierwszej dostawy produktu leczniczego.
7. Po rozwiązaniu Umowy Zamawiający wyda Wykonawcy bez uprzedniego wezwania sprzęt/wyrób medyczny w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
8. Odbiór ilościowy i jakościowy (rodzajowy) dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w Aptece Szpitalnej, w godzinach 8-15."


Prawidłowy załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w załączeniu.

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego

im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 44/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (po modyfikacji) (85 KB)