Spis treści

Sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny botulinowej typu A
(Sprawa nr: 44/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych oraz Toksyny Botulinowej typu A do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia; Zakres XIII – Toksyna botulinowa typu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112 lub 672-19-29, faks: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby faktury VAT były przesyłane w formie elektronicznej w formacie MALICKIEGO (na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub e-mailem w kompresji ZIP (jednorazowo max. wiadomość do 10MB) na adres e-mail Zamawiającego).
Zamówienie powyżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na trzynaście zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: W zakresie I-XII - w ciągu 48 godzin od dnia złożenia zamówienia oraz w ciągu 12 godzin w przypadku leków „na ratunek”; w zakresie XIII - w terminie trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 84.036,65 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później, niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
3) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczymy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku, Zamawiający będzie miał prawo dokonania zakupu u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę, z którym zawarł umowę na dostawę niniejszego leku różnicą ceny zakupu i ceny umownej (wg zał. nr 4 do SIWZ).

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 4 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 6 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
1) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana adresu firmy – zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
2) wprowadzenie zamienników np.: w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia. Parametry zamiennika nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zamienników. Dostawa zamienników nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
3) zmiana numerów katalogowych produktu – dostawa produktów z nowymi numerami katalogowymi. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
4) zmiana wielkości opakowania oraz wynikająca z tej zmiany ilość opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie – odpowiednie przeliczenie pozostałej ilości opakowań. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
5) możliwość okresowych obniżek cen leków objętych niniejszą umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta leku. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
6) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku:
a) objęcia ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny,
b) zmiany administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy limitu,
c) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej,
d) zmiany produktu leczniczego jako podstawy limitu w danej grupie limitowej z zastrzeżeniem, iż zmieniona cena nie będzie wyższa, niż cena przedstawiona w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy.
Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy;
7) zmiana ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 20.11.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 20.11.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 22B (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 10.10.2014 r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 15.10.2014r. (ogłoszenie nr 2014/S 198-349565).

p.o. DYREKTORA
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 44/2014 SIWZ (239 KB)
spreadsheet 44/2014 zał. nr 7 do SIWZ (250 KB)