Spis treści

Dzierżawa łączy światłowodowych. (Sprawa nr 43/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługa)


Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zestawienie relacji w postaci: punkt A (ul. Milionowa 14 w Łodzi) – punkt B (ul. Przyrodnicza 7/9 w Łodzi), zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy. Łącze powinno być zaterminowane w każdym w/w punkcie na przełącznikach posiadanych przez Zamawiającego, tj. Cisco SG300-10. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, w przypadku awarii sprzętu, jaki posiada Zamawiający, użyczenia sprzętu o nie gorszych parametrach, niż opisany powyżej, na cały okres trwania umowy.
Szczegółowy opis punktów przyłączenia lokalizacji:
•   A - ul. Milionowa 14 w Łodzi
•   B - ul. Przyrodnicza 7/9 w Łodzi
2. Szczegółowa lokalizacja punktów doprowadzenia światłowodu:

Lp.

Punkt

Opis szczegółowy Punktów do których należy doprowadzić światłowód

1.

A

Punkt mieści się przy ul. Milionowej 14 w Łodzi na I piętrze w  budynku A w pomieszczeniu serwerowni. Przyłącze powinno zostać doprowadzone do Szafy Rack mającej znajdować się najbliżej ściany przeciwległej do drzwi wejściowych do pomieszczenia (czerwony punkt na schemacie poglądowym rys. A) - zał. nr 8 do SIWZ.

2.

B

Punkt mieści się przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi na parterze budynku głównego Szpitala w pomieszczeniu serwerowni. Przyłącze powinno zostać doprowadzone do Szafy Rack mającej znajdować się najbliżej ściany przeciwległej do drzwi wejściowych do pomieszczenia, punkt oznaczony na rys. B na czerwono.- załącznik nr 8 do SIWZ.

Rysunki poglądowe znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.56.20.00-0, 64.21.44.00-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zestawieniu relacji w co najmniej dwóch punktach, zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps, zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy (wg zał. nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany:
1) wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, w tym również zmiany stawki podatku VAT,
2) wynikające ze zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania usługi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
3) wynikające z przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.
W/w zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 10.10.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, parter, pok. nr 1 (Sekretariat).

Termin otwarcia ofert: 10.10.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 22B.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 02.10.2014r.

 

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ Iwona Bednarek

document 43/2014 SIWZ (248 KB)