Spis treści

Dostawa sprzętu komputerowego
(Sprawa nr 42/2014)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:
  Zakres I - Czytnik kodów kreskowych,
  Zakres II - Stacja komputerowa typu All In One,
  Zakres III - Drukarka laserowa monochromatyczna,
  Zakres IV - Drukarka laserowa,
  Zakres V - Stacja komputerowa przenośna,
  Zakres VI - Stacja komputerowa do szkoleń oraz prezentacji multimedialnych,
  Zakres VII - Tablet.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (Dział Informatyki), zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na siedem niepodzielnych zakresów).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 1.700,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).
 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ),
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
  opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce ”Parametry Oferowane” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word).
 5. Inne dokumenty:
  1. oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu (wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt. 5 tabeli) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty,
  2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 02.10.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, parter, pok. nr 1 (Sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 02.10.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 22B.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 24.09.2014r.

p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Iwona Bednarek

document 42/2014 SIWZ (546 KB)