Spis treści

Dostawę sprzętu medycznego
(Sprawa nr 06/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zakres I - System archiwizacji procesów mycia i dezynfekcji do myjni endoskopowych; Zakres II - Sonda videokolonoskopowa; Zakres III - Lampa operacyjna mobilna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, poradni, pracowni itp.), III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 672-19-62, faks: (42) 676-17-85) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne)
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w podziale na trzy zakresy.

Termin wykonania zamówienia:
1) w zakresach I, II - do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
2) w zakresie III - do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 2.300,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce ”Parametr Oferowany” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 7 do SIWZ);
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. V.1 SIWZ pkt 5 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania zgodnie z instrukcją używania wyrobu wszelkich czynności związanych z prawidłowym i bezpiecznym działaniem przedmiotu zamówienia, w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zaś w sytuacji, gdy czynności te mogą być wykonywane przez użytkownika, wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, określającego brak konieczności dokonywania w/w czynności przez podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.
3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 8 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 17.02.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, pawilon C, pok. nr 1 (sekretariat).
Termin otwarcia ofert: 17.02.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, pawilon C, II piętro, pok. nr 22 B (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 07.02.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 06/2014 SIWZ (264 KB)