Spis treści

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
(Sprawa nr 04/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi w podziale na dwa zakresy: Zakres I – Różny sprzęt jednorazowego użytku, Zakres II – Stomatologia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, bloków operacyjnych, poradni, pracowni, budynku administracji, Apteki itp.) III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) oraz do pokoju nr 2 mieszczącego się na parterze w głównym budynku IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi (ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź, tel. (42) 655-66-60 w. 225, (42) 657-86-44; faks: (42) 657-73-84) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pozycje w obydwu zakresach.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do 02.07.2015r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 9.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ).
2) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 7 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) wycofania asortymentu z produkcji,
2) zmiany wielkości opakowań,
3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa.
6) wstrzymania lub zakończenia produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników osprzętu objętego umową, w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 04.02.2014r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 22B.
Termin otwarcia ofert: 04.02.2014r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi, Pawilon C, II piętro, pok. nr 20.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 24.01.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 04/2014 SIWZ (232 KB)
spreadsheet 04/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ (149 KB)