Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej
do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020
(Sprawa nr 01/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.10.00-2.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na dziesięć pozycji).

Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 6 do SIWZ);
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:
Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego V.1 SIWZ pkt 5 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.01.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 15.01.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 07.01.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 01/2014 SIWZ (258 KB)


L.dz. III. Sz. M. V. 21. 2014

Łódź, 09.01.2014r.

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020. Numer sprawy: 01/2014.

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1)Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakujący załącznik nr 6 (Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), oświadczenie w załączeniu.

2) Zamawiający zmienia nr załącznika stanowiący Wzór umowy, z załącznika nr 6 na załącznik nr 7 do SIWZ;

3) Zamawiający zmienia nr załącznika stanowiący Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z załącznika nr 7 na załącznik nr 8 do SIWZ.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Prosimy o doprecyzowanie we wzorze umowy zapisu w Par.10 pkt.5 dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT została uwzględniona w § 10 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy załączonym do SIWZ. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2: Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, dokona podziału przedmiotu zamówienia na dwa osobne pod pakiety 1 a – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych – poz. 6 i 8 oraz 2 b – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate – poz. 1 – 5 oraz 9-10, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych czeskiej firmy GML, stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju (np. w SCCS w Zabrzu, Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku i wielu innych), natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.
Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż dopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne pozycje w niniejszym postępowaniu. Jest to bowiem zamówienie udzielane w częściach i nie ma potrzeby wydzielania wskazanych pozycji.

document 01/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ (55 KB)

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek


INFORMACJA
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej
do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020.
Numer sprawy: 01/2014

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. COLOR TRADING Sp. z o. o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa,
w poz. 6, 8
– oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert), jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań,
w poz. 1 - 5, 7, 9, 10 -
– oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert), w w/w pozycjach wpłynęła jedna ważna oferta.

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
1. FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań,
w poz. 6
- oferta uzyskała 74,67 pkt w kryterium oceny ofert,
w poz. 8 - oferta uzyskała 92,50 pkt w kryterium oceny ofert.

Informację umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.01.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek