Spis treści

INFORMACJA
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej
do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020.
Numer sprawy: 01/2014

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera uprzejmie informuje, iż:

I. Za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. COLOR TRADING Sp. z o. o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa,
w poz. 6, 8
– oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert), jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań,
w poz. 1 - 5, 7, 9, 10 -
– oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu (uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert), w w/w pozycjach wpłynęła jedna ważna oferta.

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
1. FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań,
w poz. 6
- oferta uzyskała 74,67 pkt w kryterium oceny ofert,
w poz. 8 - oferta uzyskała 92,50 pkt w kryterium oceny ofert.

Informację umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.01.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek