Spis treści

L.dz. III. Sz. M. V. 21. 2014

Łódź, 09.01.2014r.

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020. Numer sprawy: 01/2014.

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1)Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakujący załącznik nr 6 (Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), oświadczenie w załączeniu.

2) Zamawiający zmienia nr załącznika stanowiący Wzór umowy, z załącznika nr 6 na załącznik nr 7 do SIWZ;

3) Zamawiający zmienia nr załącznika stanowiący Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z załącznika nr 7 na załącznik nr 8 do SIWZ.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Prosimy o doprecyzowanie we wzorze umowy zapisu w Par.10 pkt.5 dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT została uwzględniona w § 10 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy załączonym do SIWZ. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2: Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, dokona podziału przedmiotu zamówienia na dwa osobne pod pakiety 1 a – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych – poz. 6 i 8 oraz 2 b – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate – poz. 1 – 5 oraz 9-10, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych czeskiej firmy GML, stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju (np. w SCCS w Zabrzu, Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku i wielu innych), natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.
Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż dopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne pozycje w niniejszym postępowaniu. Jest to bowiem zamówienie udzielane w częściach i nie ma potrzeby wydzielania wskazanych pozycji.

document 01/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ (55 KB)

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek