Spis treści

Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej
do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020
(Sprawa nr 01/2014)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 207.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.10.00-2.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na dziesięć pozycji).

Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 6 do SIWZ);
3) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:
Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego V.1 SIWZ pkt 5 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.01.2014r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 15.01.2014r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 07.01.2014r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 01/2014 SIWZ (258 KB)