Spis treści

Świadczenie usługi transportu sanitarnego
wraz z opieką medyczną
(Sprawa nr 55/2013)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Usługi)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną dla III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, ul. Przyrodnicza 7/9, ul. Lecznicza 6 i ul. Zarzewska 56/58) w zakresie:
1) przewozu pacjentów wymagających konsultacji lekarza specjalisty bądź wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) przewozu pacjentów do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia;
3) innych zleconych przewozów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Rodzaje transportów stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Transport Specjalistyczny - co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu lub lekarz i 2 ratowników medycznych;
2) Transport z Ratownikiem Medycznym - 2 ratowników medycznych;
3) Transport z Sanitariuszem - 2 sanitariuszy.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie obsadę pojazdów przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia powierzonych im obowiązków.
5. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą środkami transportu sanitarnego będącymi własnością Wykonawcy, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt medyczny (zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013, poz. 951 z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji transportu sanitarnego najkrótszą możliwą trasą.

Zamówienie poniżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp).

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 m-cy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) licencja na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371);
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 70.0000,00 zł każda z nich, polegające na wykonywaniu usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczna (wg zał. nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznik nr 7 do SIWZ).

6. Zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, w tym również zmiany stawki podatku VAT.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 10.12.2013r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 10.12.2013r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 02.12.2013r.

ZATWIERDZAM

 Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 55/2013 SIWZ (272 KB)