Spis treści

Dostawa serwerów (Sprawa nr 57/2013)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości: 800,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce ”Parametr Oferowany” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word).
5. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt V.1 SIWZ pkt 5 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.11.2013r. godzina 12:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2013r. godzina 12:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 18.11.2013r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 57/2013 SIWZ - Dostawa serwerów (220 KB)