Spis treści

Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im dr. K. Jonschera
w Łodzi ul. Milionowa 14 (Sprawa nr 56/2013)

Numer ogłoszenia: 464530- 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90,
faks (42) 676-17-85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie
III Szpitala Miejskiego im dr K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14;

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im dr K. Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14; sprawa nr 56/2013;
Pakiet I
1) mienia od wszystkich ryzyk,
2) odpowiedzialność cywilna – dobrowolne,
3) odpowiedzialność cywilna – obowiązkowe.
Pakiet II
4) komunikacyjnych (OC, AC, NNW),
Pakiet III
5) ubezpieczenie D&O.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

Wartości zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego
  w wysokości do 50%.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.64.00-4, 66.51.41.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Brak wymogu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Brak wymogu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Brak wymogu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Brak wymogu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 • Oświadczenie o wysokości współczynnika pokrycia marginesu wypłacalności na poziomie min. 100 % (w procentach) - aktualne (nie starsze niż na dzień 31.12.2012 r.). Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu  zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia  ujemnego wyniku towarzystwa. – dokument przygotowuje wykonawca.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • Pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze. Oryginał pełnomocnictwa, bądź kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu

SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną sklasyfikowani na miejscach od 1 do 10. Ocena: spełnia / nie spełnia.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 45
 • 2 - Pokrycie ubezpieczeniowe - 55

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów: a) aneks aktualizacji danych Zamawiającego poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; b) aneks cenowy - dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami stawek ubezpieczeniowych na rynku lub korzystną dla zamawiającego weryfikacją oceny ryzyka; c) aneks przewidujący zmianę zastosowanego zakresu przedmiotowego ubezpieczenia na lepsze/ korzystniejsze
(np. obejmujące większe pokrycie ubezpieczeniowe), po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie.
d) aneks - na skutek wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach prawa;
e) wobec dokonanego przekształcenia zakresu, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym, Wykonawca dokona odpowiednich zmian w wysokości płaconej składki.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na zmiany, o których powyżej mowa.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można uzyskać zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie INTER VEGA Sp. z o.o. ul. Harcerska 13, 91-710 Łódź.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Ogłoszenie zamieszczono w BZP, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 14.11.2013 r. (ogłoszenie nr 464530 -2013).

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 56/2013 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (33 KB)
document 56/2013 Oświadczenie 22 ust. 1 (25 KB)
document 56/2013 Oświadczenie 24 ust. 1 (25 KB)
document 56/2013 Oświadczenie 24 ust. 2 pkt. 5 (27 KB)
document 56/2013 Oświadczenie o opłacaniu podatków oraz składek (23 KB)