Spis treści

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni
(Sprawa nr 54/2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługi)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu wykonywania działalności III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14 i 12b oraz ul. Lecznicza 6) z przewidywaną ilością godzin w okresie wykonywania zamówienia, która wynosi:
obiekt przy ul. Milionowej 14 i 12b:
a) w portierni głównej (posterunek nr 1) – całodobowo – 17 520 roboczogodzin,
b) na posterunku obchodowym (posterunek nr 2) – całodobowo – 17 520 roboczogodzin,
c) w budynku magazynowym (posterunek nr 3) – całodobowo – 17 520 roboczogodzin,
obiekt przy ul. Leczniczej 6:
d) w portierni (posterunek nr 4) – całodobowo – 7 056 roboczogodzin.
Ogólna ilość godzin przyjęta przez Zamawiającego na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi: 59 616 roboczogodzin.
Pracownicy świadczący usługę ochrony i mienia muszą być zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Wykonawca w zakresie świadczonych usług musi posiadać własną grupę interwencyjną składającą się z pracowników licencjonowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ.

Zamówienie poniżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 10.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) Koncesja MSWiA wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia;
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 200.000,00 zł każda z nich (wg zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000,00 zł.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 3 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących usługę ochrony i mienia w ramach umowy o pracę i zapewnia o posiadaniu w zakresie świadczonych usług - grup interwencyjnych składających się z pracowników licencjonowanych oraz że grupa interwencyjna stanowi tylko wsparcie pracowników ochrony fizycznej, a jej reakcje nie stanowią podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia (wg zał. nr 6 do SIWZ);
3) Zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)  regulamin dozoru, stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, do SIWZ;
4) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
- Cena -80%,
- Czas interwencji grupy patrolowej – 20%
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) pojawienia się nowszej technologii/sposobu wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub kosztów;
2) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, niż wskazane w ofercie lub opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
3) konieczności zwiększenia/zmniejszenia ilości posterunków oraz zwiększenia/zmniejszenia czasu pracy na poszczególnych posterunkach ze względu na wystąpienie zmian organizacyjnych w Szpitalu. Zwiększenie ilości posterunków oraz zwiększenie czasu pracy na poszczególnych posterunkach nie będzie miało wpływu na całkowitą wartość umowy, może spowodować skrócenie okresu jej trwania;
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.11.2013r. godzina 09:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 14.11.2013r. godzina 09:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 06.11.2013r.

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
/-/ Iwona Bednarek

document 54/2013 SIWZ (288 KB)