Spis treści

Sukcesywna dostawa leków
(Sprawa nr 49/2013)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi. Zakres I – Antybiotyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy; Zakres XI – Szczepionki; Zakres XII – Stomatologia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 7 do SIWZ.
Zamówienie powyżej 200.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwanaście zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 60.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczymy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku, Zamawiający będzie miał prawo dokonania zakupu u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę, z którym zawarł umowę na dostawę niniejszego leku różnicą ceny zakupu i ceny umownej (wg zał. nr 4 do SIWZ).

5. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp)w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 03.12.2013r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 03.12.2013r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 23.10.2013r. oraz opublikowano w Dz. U. UE, zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 25.10.2013r. (ogłoszenie nr 2013/S 208-360005)

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 49/2013 SIWZ (235 KB)
spreadsheet 49/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) (234 KB)