Spis treści

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
(Sprawa nr 50/2013)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi w podziale na zakresy: Zakres I - Strzykawki, Zakres II - Igły iniekcyjne, Zakres III - Igły specjalistyczne, Zakres IV - Kaniule, Zakres V - Cewniki, Zakres VI - Dreny, Zakres VII - Drobny sprzęt medyczny, Zakres VIII - Sprzęt anestezjologiczny, Zakres IX - Rurki, maski krtaniowe, Zakres X - Sondy, Zakres XI - Baseny, kaczki, miski nerkowe, Zakres XII - Rękawiczki, Zakres XIII - Elektrody, Zakres XIV - Papiery i żele, Zakres XV - Galanteria, Zakres XVI - Materiały do kontroli sterylizacji, Zakres XVII - Opakowania do sterylizacji, Zakres XVIII - Bielizna jednorazowa niejałowa, Zakres XIX - Obłożenie jałowe, Zakres XX - Pojemniki, Zakres XXI - Stomatologia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, bloków operacyjnych, poradni, pracowni, budynku administracji, Apteki itp.) III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) oraz do pokoju nr 2 mieszczącego się na parterze w głównym budynku IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi (ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź, tel. (42) 655-66-60 w. 225, (42) 657-86-44; faks: (42) 657-73-84) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamówienie powyżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwadzieścia jeden zakresów:
- zakres I, III, V-XXI - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje,
- zakres II i IV – zakresy niepodzielne.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: 18 m-cy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 50.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ).
2) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 7 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

6. Dopuszczalne zmiany umowy:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) wycofania asortymentu z produkcji,
2) zmiany wielkości opakowań,
3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 26.11.2013r. godzina 13:00, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2013r. godzina 13:30, Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 16.10.2013r. oraz opublikowano w Dz. U. UE, zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 18.10.2013r. (ogłoszenie nr 2013/S 203-351178)

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 50/2013 SIWZ (238 KB)
spreadsheet 50/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ (91 KB)