Spis treści

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz
z dzierżawą butli i transportem
(Sprawa nr 48/2013)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) Aktualne zezwolenie/koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi (dotyczy hurtowni) lub zezwolenie/koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (dotyczy producenta);
3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) – dot. tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego
2) Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) w szczególności: deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, prowadzonego przez Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – dot. dwutlenku węgla medycznego;
3) Aktualne dokumenty potwierdzające, iż oferowany tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu;
4) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy techniczne, będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
5) Oświadczenie wykonawcy, że posiada karty charakterystyki oferowanych gazów medycznych i technicznych i dostarczy je Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

5. Inne dokumenty:
1) Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 6 do SIWZ).

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Dopuszcza się zmiany umowy:
1) wycofania asortymentu z produkcji,
2) zmiany wielkości opakowań,
3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp) w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 18.10.2013r. godzina 13:00
, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 18.10.2013r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 10.10.2013r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 48/2013 SIWZ (237 KB)