Spis treści

Łódź, 09.01.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dzierżawę łączy światłowodowych wraz z urządzeniami do zestawienia połączenia w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Numer sprawy: 39/2012) działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający:

Za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy:

DIAMENT Jakub Hubert
ul. Przędzalniana 102/104 m.22b
93-286 Łódź

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu. Z analizy treści oferty wynika, że odpowiadała ona wymogom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wybrana oferta przedstawiła najkorzystniejsze warunki realizacji samego zamówienia, dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. DIAMENT Jakub Hubert, ul. Przędzalniana 102/104 m.22b, 93-286 Łódź – 100pkt
  2. TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź – 72pkt

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 09.01.2013 r.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w dniu 15.01.2013 r.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak